ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 20
The 20th National Conference on Computing and Information Technology (20th# NCCIT 2024)
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับ สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และพันธมิตร
ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2567
ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพมหานคร
Deadline submission: 31 มกราคม 2567
หัวข้อในการประชุม:
• Data Science & Machine Learning
• Data Network & Security
• Image / Speech / Video Processing
• Learning Science
• System Engineering and IT Applications
• Knowledge Discovery and Business Management
ติตต่อสอบถาม:
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โดยนางสาวพรพิมล ฝ้ายเทศ
หมายเลขโทรศัพท์: 02-555-2704
E-mail: pornpimon.f@itd.kmutnb.ac.th
Scroll to Top