มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) จัดประชุมวิชาการ เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน และเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านวิชาการของคณาจารย์นักศึกษา และนักวิจัยอันจะนำไปสู่การพัฒนาผลงานวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2566

กำหนดการเปิดรับบทความวิจัย

วันที่ 20 ธันวาคม 2565

เปิดรับบทความฉบับเต็มทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
ผ่านเว็บไซต์ https://conference.bu.ac.th

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ปิดรับบทความฉบับเต็ม

วันที่ 25 เมษายน 2566

แจ้งผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้ส่งบทความปรับปรุงแก้ไข

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566

วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับแก้ไขมาทาง e-mail: conference@bu.ac.th

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566

แจ้งผลการคัดเลือกการนำเสนอผลงาน (พร้อมกำหนดการและรายละเอียดการนำเสนอผลงาน)

วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2566

ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันการนำเสนอผลงาน

Scroll to Top