ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 35 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2567: “การพลิกโฉมวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”
The 35th National and 2nd International Thaksin University Conference (TSUCON 2024): “Reinvention of Research and Innovation to Drive the Thai Economy”
ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2567
ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา, จังหวัดสงขลา
Deadline submission: 31 มกราคม 2567
SESSION ระดับชาติ:
1. วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตรศาสตร์
2. วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
3. ฟิสิกส์ศึกษา ฟิสิกส์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
4. คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
5. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
6. การศึกษา
7. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8. บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
9. ผลงานสร้างสรรค์
10. นวัตกรรมสังคม
INTERNATIONAL SESSION:
1. Economics, Finance and Accounting
2. Logistics and Business Administration
3. Tourism and Hospitality
ติดต่อสอบถาม:
การประชุมระดับชาติ:
คุณรานี ซุ่นเซ่ง
หมายเลขโทรศัพท์: 074-609-600 ต่อ 7254
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 081-540-7304 หรือ 089-879-8395
——————————————-
การประชุมระดับนานาชาติ:
คุณณิชา ตันติรักษ์ธรรม (ระดับนานาชาติ) หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 091-849-2498
อ.ดร.สานิตย์ ศรีชูเกียรติ (ระดับนานาชาติ) หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 090-951-9615
E-mail: conferencerdi.tsu@gmail.com
Scroll to Top