ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 62 The 62nd Kasetsart University Annual Conference หัวข้อ: “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความเป็นกลางทางคาร์บอน” (“Knowledge of the Land for SDGs and Carbon Neutrality”)
ระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน, กรุงเทพมหานคร
Deadline submission: 17 ธันวาคม 2566
สาขาการนำเสนอผลงาน:
1. สาขาพืช
2. สาขาสัตว์
3. สาขาสัตวแพทย์ศาสตร์
4. สาขาประมง
5. สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์
6. สาขาวิทยาศาสตร์
7. สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
8. สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
9. สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10. สาขาศึกษาศาสตร์
11. สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
12. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์: 02-579-5548
E-mail: KUannualconf@gmail.com
Scroll to Top