ด้วย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้จัดทำวารสารวิชาการ “วารสารนักบริหาร” ซึ่งกำหนดตีพิมพ์วารสารปีละ 2 ฉบับ และได้ผ่านการคัดเลือกให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และอยู่ในฐานข้อมูล Asean Citation Index (ACI) เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงาน (บทความวิชาการและบทความวิจัย) ของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ทางด้าน บริหารธุรกิจ, การบัญชี, การบริหารเชิงกลยุทธ์, การบริหารจัดการโรงแรม, กฎมาย, การจัดการ, การตลาด, การท่องเที่ยว, การสื่อสาร และสังคมวิทยา

             ในการนี้ กองบรรณาธิการวารฯ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้แก่ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ส่งบทความตีพิมพ์ใน วารสารนักบริหาร ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2565 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 สิงหาคม 2565

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.tci-thaijo.org/index.php/executivejournal

ติดต่อสอบถามได้ที่

อาจารย์อารีรัตน์ สุจิรปัญญา

E-mail: areerat.su@bu.ac.th

หรือโทรศัพท์ 02 407 3888 ต่อ 2818

 
Scroll to Top