ขอเชิญผู้สนเใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 7
The 7th National Graduate Research Conference วันที่ 6 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
กำหนดการ
วันสุดท้ายการส่งบทความ: 31 ตุลาคม 2566
วันสุดท้ายชำระเงินค่าลงทะเบียน: 31 ตุลาคม 2566
วันสุดท้ายส่งบทความฉบับแก้ไข: 10 พฤศจิกายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอ: 20 พฤศจิกายน 2566
วันประชุมวิชาการ: 6 ธันวาคม 2566
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานและเสนำผลงานวิจัยได้ที่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
หมายเลขโทรศัพท์ 081-747-8385 ต่อ 300, 086-2197717
อีเมล: ngrc@rmu.ac.th
Scroll to Top