ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ (TCI-1)
ดูรายละเอียดได้จาก https://tci-thaijo.org/index.php/journal_sct/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กองบรรณาธิการวารสาร
โทร. 075-770-136-7 ต่อ 141
อีเมล journal.sct@gmail.com

Scroll to Top