ขอเชิญนักศึกษาส่งบทความวิจัยร่วมตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ขอเชิญนักศึกษาส่งบทความวิจัยร่วมตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (TCI-2)
ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2566 (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 038-102344 และอีเมล husojournaleditor@buu.ac.th
สนใจส่งบทความได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/husojournal

Scroll to Top