การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 การวิจัยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom)
วันที่ 16-17 ธันวาคม 2564
เปิดรับสมัคร 23 ส.ค. – 30 ก.ย. 2564

http://www.conference.ssru.ac.th/

 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและไทย จัดการโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Scroll to Top