การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 : การพัฒนาประเทศด้วย BCG โมเดลเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน” มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ครบรอบ 60 ปี

Add Your Heading Text HereThe 7th UTCC National Conference : Developing the Country with BCG Model to Enhance Sustainable Competitiveness การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 : การพัฒนาประเทศด้วย BCG โมเดลเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน" มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ครบรอบ 60 ปี
สาขาที่เปิดรับ
- สังคมศาสตร์ (บริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ฯลฯ)
- มนุษยศาสตร์ นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบดิจิทัล
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
กำหนดการส่งบทความ
ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เม.ย. 66
เปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ภาษาไทย ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน ไม่เกิน 15 หน้า ผ่านทางหน้าเว็บไซต์
1 มี.ค. 66 – 10 พ.ค. 66
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
20 พ.ค. 66
วันสุดท้ายของการรับบทความฉบับแก้ไข
26 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เสนอผลงาน
6 มิ.ย. 66
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 (The 7th UTCC National Conference)
ตั้งแต่ 20 มิ.ย. 66
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)
การลงทะเบียน
ลงทะเบียนในแบบฟอร์มออนไลน์ที่ www.utcc.ac.th/conference_7
ค่าลงทะเบียน
1. ชำระเงินภายใน 31 มีนาคม 2566
• นักศึกษา 2,000 บาท/เรื่อง
• อาจารย์ ข้าราชการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป 2,500 บาท/เรื่อง
2. ชำระเงินระหว่าง 1 -30 เมษายน 2566
• นักศึกษา 2,500 บาท/เรื่อง
• อาจารย์ ข้าราชการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป 3,000 บาท/เรื่อง

Scroll to Top