มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2564
หัวข้อ “นวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ”

ในระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

และรูปแบบออนไลนผ่าน Microsoft Teams ผู้ที่สนใจส่งบทความทางวิชาการ รวมทั้งผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดแสดง

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ https://conference.mju.ac.th/ ปิดรับผลงาน 31 สิงหาคม 2564

Scroll to Top