การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 13 และ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 12 และการประกวดสิ่งประดิาฐ์และนวัตกรรมราชมงคลครั้งที่ 5

ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 13 และ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 12 และการประกวดสิ่งประดิาฐ์และนวัตกรรมราชมงคลครั้งที่ 5 / The 13th Rajamangala University of Technology National Conference and The 12th Rajamangala University of Technology International Conference
ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://rmutcon2023.rmutto.ac.th/
Scroll to Top