การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 34 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2566

สถาบันวิจัยและพัฒนาจับมือวิทยาลัยนานาชาติ ม.ทักษิณ เตรียมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 34 และนานาชาติ ครั้งที่ 1
🎯มหาวิทยาลัยทักษิณขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักเรียน และนิสิต/นักศึกษา เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผล งานวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 34 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2566 The 34th National Conference and The 1st International Conference on ASEAN Sustainable Development (ICASD 2023) ภายใต้หัวข้อ : การวิจัยและนวัตกรรมสังคมมุ่งสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Research and Social Innovation for Sustainable Development Goal : SDGs) 🗓ในระหว่างวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2566 📍ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ภายในงานมีการจัดเวทีทางวิชาการให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักเรียน และนิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัย รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาคุณภาพงานวิชาการของประเทศ โดยมีรูปแบบการประชุม ประกอบด้วย การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย ภาคโปสเตอร์ และจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมฯ และศึกษา รายละเอียด การจัดประชุมได้ที่ https://mis.rdi.tsu.ac.th/conference2023/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
☎️นางสาวรานี ซุ่นเซ่ง
โทรศัพท์มือถือ : 08-1540-7304, 08-9879-8395
โทรศัพท์สำนักงาน : 0-7460-9600 กด 7254#
E-mail : conferencerdi.tsu@gmail.com

Scroll to Top