ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565 Sciences and Business Management Graduate Conference 2022 (SBC 2022)
จัดโดยวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565
รูปแบบ Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่ Onsite ณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม, จังหวัดนครปฐม
(** อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากการ Conference ณ สถานที่จัด เป็น online (สถานการณ์ Covid-19) และหากส่งเป็นบทความปริทัศน์ให้เลือก Review Article:
ปริทัศน์ โดยจะส่งแค่บทความฉบับสมบูรณ์และไม่มีการนำเสนอ **)
กลุ่มสาขาในการประชุม:
๐ กลุ่มวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๐ กลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจ
๐ กลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๐ กลุ่มวิชาอื่นๆ
ติดต่อสอบถาม:
คุณสมรัตน์ สันติวรานนท์
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 082-439-7043
 
Deadline submission: 30 กันยายน 2565
สนใจลงทะเบียน: https://forms.gle/FFLiMyrX67cBRhnj9
Scroll to Top