การประุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร บริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 ปี 2023 
เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดและความรู้ด้านการสื่อสารและการบริหารจัดการ และเผยแพร่ผลงานวิจัย
ที่มีคุณภาพอันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลงานวิจัย สร้างสรรค์งานวิชาการที่เข้มแข็ง ยั่งยืน ตอบสนองความต้องการทางสังคมและประเทศชาติ โดยงานจัด ผ่านระบบ Cisco Webex ลงทะเบียนปกติภายในวันพฤหัสบดี ที่ 20 เม.ย.66 และล่าช้า ภายในอังคารที่ 2 พ.ค.66 

ค่าลงทะเบียนนำเสนอผลงาน
– 3,900 บาท (ปกติ) 4,900 บาท (ล่าช้า)

สอบถามเพิ่มเติม คุณสุที่รัก สุริยวงค์
02-697-6606 ศูนย์ศึกษาสื่อและการสื่อสารอาเซียน (AMSAR)

รายละเอียดเพิ่มเติม Link: http://tinyurl.com/amsar2022

Scroll to Top