การประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ส่วนงานวิจัยและบริการวิชาการ สังกัด สำนักวิจัย บริการวิชาการ และประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

เลขที่ 4 ม. 11 ต. ลาดสวาย อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 12150
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2563-5252 ต่อ 5017,5018 โทร และ 090-235-0388
สามารถติดต่อได้ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.30 น. – 17.00 น.
หรือ E-mail address: wturesearch.ac.th@gmail.com

Scroll to Top