แนะนำหลักสูตร

New Program in Master Degrees

Play Video

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ความสำคัญของหลักสูตร

เน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ควบคู่กับการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในมิติใหม่ บนพื้นฐานของโมเดลเศรษฐกิจ “BCG economy Model”

การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

– แผนแบบวิชาการ 1.1: วันจันทร์ – วันศุกร์

– แผนแบบวิชาการ 1.2 และแผนแบบวิชาชีพ 2: วันเสาร์ – วันอาทิตย์
สถานที่เรียน: เชียงราย

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาประยุกต์

หลักสูตรแรกในประเทศไทย

ที่มีการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาร่วม กับวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล ที่จะสามารถผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการทำงานในองค์กรระดับนานาชาติ

การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

– แผนแบบวิชาการ 1.1: วันจันทร์ – วันศุกร์
– แผนแบบวิชาการ 1.2 และแผนแบบวิชาชีพ 2: วันเสาร์ – วันอาทิตย์

สถานที่เรียน: เชียงราย

Scroll to Top