หลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

(Bachelor-Master’s Degree Program)

ตรีควบโท มฟล

ขั้นตอนการจัดการศึกษาตรีควบโท​

ความสำคัญ

ความสำคัญของหลักสูตร

เพื่อรองรับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้มีความหลากหลายและเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน และเพื่อการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่มีศักยภาพทางวิชาการ มีเจตคติที่ดี มีเป้าหมายที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโททั้งในสาขาวิชาเดิม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอการเรียนรายวิชาหลักสูตรโทควบคู่กันและต่อเนื่องไปสู่หลักสูตรปริญญาโทอันเป็นการเพิ่มโอกาสและแนวทางในการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท พ.ศ. 2566 

 

หลักสูตรควบ ป.ตรีและ ป. โท คือ?

ข้ามระดับ

เป็นการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีความหลากหลายและเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้มีโอกาสเรียนรายวิชาหลักสูตรปริญญาโทควบคู่และต่อเนื่องกันไปกับการเรียนในระดับปริญญาตรี 

ลดระยะเวลา

เป็นการเพิ่มโอกาสและแนวทางในการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่กระตุ้นให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่อง ใช้ระยะเวลาในการศึกษาน้อยลง สามารถจบการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในเวลาที่เร็วขึ้น 

ข้ามศาสตร์

การจัดการศึกษาในรูปแบบดังกล่าวนี้ ไม่ได้เป็นการจัดทำหลักสูตรขึ้นมาใหม่ หากแต่จะเป็นการนำหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยอยู่แล้ว ซึ่งอาจจะเป็นสาขาวิชาเดียวกันหรือต่างสาขาวิชาก็ได้ มาบริหารจัดการจัดการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้ทั้งสองหลักสูตร 

หลักสูตรควบ ป.ตรีและ ป. โท จัดทำเพื่ออะไร ?

  • เพื่อนักศึกษา
    เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีเป้าหมายในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สามารถลงทะเบียนรายวิชาในระดับปริญาโทได้ในขณะที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ได้ควบคู่กันและอย่างต่อเนื่อง และใช้ระยะเวลาในการศึกษาน้อยลง
  • เพื่อสาขาวิชา
    เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการแสวงหาและเพิ่มจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาและมหาวิทยาลัย

ใครเป็นผู้จัดทำรายละเอียดทำโครงการ ?

   คณะกรรมการบริหารโครงการการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยตามขั้นตอน และบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ขั้นตอนการเสนอโครงการ ?

  1. จัดทำข้อมูลรายละเอียดโครงการการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  2. เสนอโครงการผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำสำนักวิชาที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรและการเรียนการสอน และสภาวิชาการ ตามลำดับ เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดการศึกษาหลักสูตรควบฯ จากนั้นแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ

  1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษาปกติ (สำหรับหลักสูตร 4 ปี) หรือไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ (สำหรับหลักสูตร 5 ปี) หรือไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติ (สำหรับหลักสูตร 6 ปี)
  2. คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารโครงการฯ กำหนด 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาคิดอย่างไร

       ให้เรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษาตามอัตราค่าธรรมเนียมของหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้
ครบจำนวนค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

     เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของหลักสูตรระดับปริญญาโท ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาโทในอัตราเป็นรายหน่วยกิตตามจำนวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ ให้ครบจำนวนค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท (ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร หารด้วย จำนวนหน่วยกิตของหลักสูตร) 

     ทั้งนี้ วิธีการคิดค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ละโครงการให้ออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ

การชำระค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศและหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม

Scroll to Top