รางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565

ReV0-768x1024

นางสาววาสนา จินะธรรม

นักศึกษาปริญญาเอก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แบบ 1.1

อาจารย์ที่ปรึกษา :

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Eline Gentekaki

รางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564

อิสราภรณ์

นางสาวอิสราภรณ์ พลบุปผา

นักศึกษาปริญญาเอก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ แบบ 1.2

อาจารย์ที่ปรึกษา :

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว

รางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2563

3-

นายวิรายุ สุทธิภาศิลป์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ แบบ 1.2 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา :

1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว
2. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : อาจารย์ ดร.วิษณุ มณีรัตน์

porntipa-scaled

นางสาวพรทิพย์ภา พันธ์คงอดิศักดิ์

นักศึกษาปริญญาเอก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ แบบ 1.1

อาจารย์ที่ปรึกษา :

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ สุวรรณทอง

ธนวัฒน์-768x1024

นายธนวัฒน์ บุญธรรม

นักศึกษาปริญญาโท สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ แผน ก2

อาจารย์ที่ปรึกษา :

1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: ผศ.ดร.อรวรรณ สุวรรณทอง
2. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ดร.สุวิมล สุรัสโม 

chayanard

นางสาวชญานาถ ภูคำศักดิ์ดา

นักศึกษาปริญญาเอก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แบบ 1.2

อาจารย์ที่ปรึกษา :

1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: รองศาสตราจารย์ ดร.Kevin Hyde
2. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ศาสตราจารย์ ดร.Marc Stadler

รางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2561

อ.พิมลพรรณ

นางสาวพิมลพรรณ แก้วประจุ

นักศึกษาปริญญาเอก สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร แบบ 2.2

อาจารย์ที่ปรึกษา :

1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ รอดคืน
2. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรงรอง ทองดีสุนทร
3. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ศาสตราจารย์ ดร.Kazufumi Osako

Scroll to Top