ปิยะพร-2

นางสาวปิยพร ภูขัติหมื่น

นักศึกษาปริญญาเอก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ แบบ 2.2

ชื่อผลงาน : Antidiabetic and antimicrobial flavonoids from the twigs and roots of Erythrina subumbrans
(Hassk.) Merr.

ชื่อวารสาร : Heliyon, Vol. 7 (2021), e06904 (ควอไทล์ที่ 1)

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว

รูป-อัญธิกานต์-2

นางสาวอัญธิกานต์ กล่อมจิตต์

นักศึกษาปริญญาโท สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แผน ก2

ชื่อผลงาน : Napthoquinones from Neocosmospora sp.—Antibiotic Activity against Acidovorax citrulli, the Causative Agent of Bacterial Fruit Blotch in Watermelon and Melon

ชื่อวารสาร : Journal of Medical Microbiology (2021) Vol. 70, 001415 (ควอไทล์ที่ 2)

ชื่อผลงาน : Blastocystis One Health Approach in a Rural Community of Northern Thailand: Prevalence, Subtypes and Novel Transmission Routes

ชื่อวารสาร : Journal Frontiers in Microbiology (2021) Vol.12 Article 746340 (ควอไทล์ที่ 1)

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Eline Gentekaki

กิตติพงศ์

นายกิติพงศ์ กิติ

นักศึกษาปริญญาเอก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ แบบ 1.2

ชื่อผลงาน : The potential use of curcumin-β-cyclodextrin inclusion complex/chitosan-loaded cellulose sponges for the treatment of chronic wound
ชื่อวารสาร : International Journal of Biological Macromolecules เล่มที่ 164 (2020) (ควอไทล์ที่ 1)
 
ชื่อผลงาน : Bilayer wound dressing based on sodium alginate incorporated with curcumin-β-cyclodextrin inclusion complex/chitosan hydrogel
ชื่อวารสาร : International Journal of Biological Macromolecules เล่มที่ 164 (2020) (ควอไทล์ที่ 1)

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรวรรณ สุวรรณทอง

สุพรรษา

นางสาวสุพรรษา ไชยสิงห์

นักศึกษาปริญญาเอก สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แบบ 2.1

ชื่อผลงาน : Weighted objective distance for the classification of elderly people with hypertension
ชื่อวารสาร : Knowledge-Based Systems, Vol.210 (2020), 106441 (ควอไทล์ที่ 1)
 
ชื่อผลงาน : Individual Attribute Selection Using Information Gain based Distance for Group Classification of Elderly People with Hypertension
ชื่อวารสาร : IEEE ACCESS, 2021, 3084623 (ควอไทล์ที่ 1)

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณฤมล เต็มดี

Viengsai-1

Mrs. Viengsai Phavongkham

นักศึกษาปริญญาเอก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ แบบ 1.1

ชื่อผลงาน : Tailored design of properties of Hongsa fly ash-based geopolymer paste via an adjustment of the alkali activator composition
ชื่อวารสาร : Ceramics International, Vol.47 Issue 10, Part A, 13374-13380 (ควอไทล์ที่ 1)
 

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช

กุลธิดา

นางสาวกุลธิกา พุทธเจริญ

นักศึกษาปริญญาเอก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แบบ 1.2

ชื่อผลงาน : Rhexocercosporidium camporesii sp. nov. (Ploettnerulaceae, Helotiales) from Italy
ชื่อวารสาร : Phytotaxa, Vol.482 Issue 1, 014-024 (ควอไทล์ที่ 2)
 

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : รองศาสตราจารย์ ดร. Kevin David Hyde

นภาลัย

นางสาวนภาลัย ชัยวรรณ

นักศึกษาปริญญาเอก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แบบ 1.2

ชื่อผลงาน : Colletotrichum dracaenigenum, a new species on Dracaena fragrans
ชื่อวารสาร : Phytotaxa, Vol.491 Issue 2 (ควอไทล์ที่ 2)

 

ชื่อผลงาน : Novel species of Petalotiopsis fungi on Dracaena from Thailand
ชื่อวารสาร : Mycology, Vol.11 Issue 4, 306-315 (ควอไทล์ที่ 3)
 

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : รองศาสตราจารย์ ดร. Kevin David Hyde

Hongbo Jiang

Mr. Hongbo Jiang

นักศึกษาปริญญาเอก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แบบ 1.2

ชื่อผลงาน : Amphibambusa hongheensis sp. nov.,
a novel bambusicolous ascomycete from Yunnan, China

ชื่อวารสาร : Phytotaxa Vol. 505 No. 5 (ควอไทล์ที่ 2)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา ค้ากำยาน

Bhunjun

Mr. Chitrabhanu S. Bhunjun

นักศึกษาปริญญาเอก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แบบ 1.2

ชื่อผลงาน : Investigating species boundaries in Colletotrichum

ชื่อวารสาร : Fungal Diversity Vol. 107 No. 1 (ควอไทล์ที่ 1)

อาจารย์ที่ปรึกษา : Emeritus Professor Dr. Kevin D. Hyde

วัลภัทร

นายวัลลภัทร พงษ์แตง

นักศึกษาปริญญาโท สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แผน ก1

ชื่อผลงาน : Incidence and characterisation of Bacillus bacteriophages from Thun Nao, a Thai fermented soybean product

ชื่อวารสาร : Biomolecular Concepts, 2021, Vol. 12, 85-93 (ควอไทล์ที่ 1)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย ชูเกียรติโรจน์

R (2)

ชื่อ-สกุล :

อาจารย์ที่ปรึกษา :

R (2)

ชื่อ-สกุล :

อาจารย์ที่ปรึกษา :

R (2)

ชื่อ-สกุล :

อาจารย์ที่ปรึกษา :

R (2)

ชื่อ-สกุล :

อาจารย์ที่ปรึกษา :

R (2)

ชื่อ-สกุล :

อาจารย์ที่ปรึกษา :

R (2)

นางสาววาสนา จินะธรรม

นักศึกษาปริญญาเอก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แบบ 1.1

ชื่อผลงาน : Prototheca bovis, a unicellular achlorophyllous trebouxiophyte green alga in the healthy human intestine

ชื่อวารสาร : Journal of Medical Microbiology (2021) Vol. 70, 001415 (ควอไทล์ที่ 2)

ชื่อผลงาน : Blastocystis One Health Approach in a Rural Community of Northern Thailand: Prevalence, Subtypes and Novel Transmission Routes

ชื่อวารสาร : Journal Frontiers in Microbiology (2021) Vol.12 Article 746340 (ควอไทล์ที่ 1)

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Eline Gentekaki

Scroll to Top