รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565

ReV1

นายธีรภัทร แสงเพชร

นักศึกษาปริญญาโท สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แผน ก1

อาจารย์ที่ปรึกษา :

1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.ทศพล บุญเกิน

2. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ เอี่ยมอ่อน

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564

ธนวัฒน์-768x1024

นายธนวัฒน์ บุญธรรม

นักศึกษาปริญญาโท สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ แผน ก2

อาจารย์ที่ปรึกษา :

1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ สุวรรณทอง
2. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ดร.สุวิมล สุรัสโม 

393343220_711427834190972_2233695435185170765_n - Chalitar Chomchoei

นางสาวชลิตา ชมเชย

นักศึกษาปริญญาโท สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ระบาดวิทยา) แผน ก2

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล

วรญา

นางสาววรญา ยุวพลธนากร
นักศึกษาปริญญาโท สำนักวิชานวัตกรรมสังคม

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ แผน ก2

อาจารย์ที่ปรึกษา :อาจารย์ ดร.Yuki Miyake

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2563

Rashika-Brahmanage

MR. RASHIKA SAJITH BRAHMANAGE

นักศึกษาปริญญาโท สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แผน ก1 

อาจารย์ที่ปรึกษา :

1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: รองศาสตราจารย์ ดร.Kevin Hyde
2. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ศาสตราจารย์ ดร.Marc Stadler

Scroll to Top