ทุน TGIST ประจำปี 2561

จุฑารัตน์

นางสาวจุฑารัตน์ รัตนการันต์

นักศึกษาปริญญาโท สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว แบบ ก2

อาจารย์ที่ปรึกษา :

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา ไชยวงศ์

ทุน TGIST ประจำปี 2563

ภัทรสุดา

นางสาวภัทรสุดา เวียนศิริ

นักศึกษาปริญญาโท สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ แบบ ก2

อาจารย์ที่ปรึกษา :

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช

กัลยาวดี

นางสาวกัลยาวดี บุรีแก้ว

นักศึกษาปริญญาโท สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ แบบ ก2

อาจารย์ที่ปรึกษา :

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ สุวรรณทอง

Scroll to Top