ประจำปี 2562

พญ.พุทธรักษา

นางสาวพุทธรักษา พุ่มเจริญ

นักศึกษาปริญญาเอก สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ แบบ 2.2

อาจารย์ที่ปรึกษา :

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัครวรรธน์ สิทธิประภาพร

รูปPR ปรมะ-1

นายปรมะ ประทุมมาศ

นักศึกษาปริญญาเอก สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ แบบ 2.2

อาจารย์ที่ปรึกษา :

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัครวรรธน์ สิทธิประภาพร

หมอวัชรินทร์

นายวัชรินทร์ ศิริทรัพย์สมบัติ

นักศึกษาปริญญาเอก สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ แบบ 2.2

อาจารย์ที่ปรึกษา :

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ธัมม์ทิวัตถ์ นรารัตน์วันชัย

ประจำปี 2563

LINE_ALBUM_2023.8.16_230904_1 - ASAMAPHON WONGPHAET

นางสาวอสมาภรณ์ วงศ์แพทย์

นักศึกษาปริญญาโท สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แผน ก2

อาจารย์ที่ปรึกษา :

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : อาจารย์ ดร.พิษณุรักษ์ กันทวี

ประจำปี 2564

387489909_959694325128982_8855019054640578918_n - Vasana Jinatham

นางสาววาสนา จินะธรรม

นักศึกษาปริญญาเอก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แบบ 1.1

อาจารย์ที่ปรึกษา :

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Eline Gentekaki

ประจำปี 2566

getstudentimage

นางสาวจิราภรณ์ แสงสุวรรณ์

นักศึกษาปริญญาโท สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาการจัดการสุขภาพชายแดน แผน ก2

อาจารย์ที่ปรึกษา :

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : อาจารย์ ดร.พิษณุรักษ์ กันทวี

Scroll to Top