ประจำปี 2557

usana-scaled

นางสาวอุษณา มาปุก

นักศึกษาปริญญาเอก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แบบ 1.2

อาจารย์ที่ปรึกษา :

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Adjunct Prof. Dr. Kevin David Hyde

ประจำปี 2559

getstudentimage

นายเอกนรินทร์ ปินตาธรรม

นักศึกษาปริญญาเอก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ แบบ 1.1

อาจารย์ที่ปรึกษา :

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว

ประจำปี 2560

getstudentimage (1)

นางสาวชาลินี จันต๊ะ

นักศึกษาปริญญาโท สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ แผน ก2

อาจารย์ที่ปรึกษา :

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : อาจารย์ ดร.ธรากร มณีรัตน์

getstudentimage (2)

นางสาววรรณิศา วิชิต

นักศึกษาปริญญาเอก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง แบบ 1.1

อาจารย์ที่ปรึกษา :

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : อาจารย์ ดร.ธรากร มณีรัตน์

ประจำปี 2561

รูป-อัญธิกานต์-2

นางสาวอัญธิกานต์ กล่อมจิตต์

นักศึกษาปริญญาโท สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิยาศาสตร์ชีวภาพ แผน ก2

อาจารย์ที่ปรึกษา :

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรประภา มหานิล

ประจำปี 2562

getstudentimage (3)

นางสาวเจนจินตา ปัญญาสืบ

นักศึกษาปริญญาโท สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ แผน ก1

อาจารย์ที่ปรึกษา :

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช

ประจำปี 2563

getstudentimage (4)

นางสาวนุชนารถ กันฟอง

นักศึกษาปริญญาโท สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ แผน ก1

อาจารย์ที่ปรึกษา :

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว

Scroll to Top