ประจำปีการศึกษา 2565

ศิระวัฒน์

นายศิระวัฒน์ บุญกิจ

นักศึกษาปริญญาโท สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แผน ก2

อาจารย์ที่ปรึกษา :

1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: –

2. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: –

Scroll to Top