ศิรชัช

นายศิรชัช ม่วงประเสริฐ

นักศึกษาปริญญาโท สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ แผน ก1

อาจารย์ที่ปรึกษา :

1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว

2. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : Prof. Dr. Vanden Berghe Wim

จุฑามาศ นาชะ

นางสาวจุฑามาศ นาชะ

นักศึกษาปริญญาโท สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แผน ก1

อาจารย์ที่ปรึกษา :

1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิตา แจ่มยวง

2. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: Asst. Prof. Dr. Hongyu Chen

นวพันธ์

นายนวพล คำพันธ์

นักศึกษาปริญญาโท สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเชิงคำนวณและข้อมูล แผน ก1

อาจารย์ที่ปรึกษา :

1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปเนต มโนมัยวิบูลย์

2. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: Dr. Tomohiro Tasaki

ภูวรินทร์-1

นายภูวรินทร์ ศักดิ์รุ่งเรือง

นักศึกษาปริญญาโท สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุเพื่อความยั่งยืน แผน ก2

อาจารย์ที่ปรึกษา :

1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช

2. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : Asst. Prof. Dr. Lee, Wei-Hao

รามิล ภพลือชัย

นางสาวรามิล ภพลือชัย

นักศึกษาปริญญาโท สำนักวิชาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ แผน ก2

อาจารย์ที่ปรึกษา :

1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : อาจารย์ ดร.ทศพร อารีราษฎร์

2. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : Assoc. Prof. Dr. Jia Xiaoyan

ศุภาพิช ชลัมพุช

นางสาวศุภพิชญ์ ชลัมพุช

นักศึกษาปริญญาโท สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว แผน ก2

อาจารย์ที่ปรึกษา :

1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิวัลย์ สีทา

2. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : Assoc. Prof. Dr.Daisuke Hamanaka

ธิดารัตน์-1

นางสาวธิดารัตน์ จันปัน

นักศึกษาปริญญาโท สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร แผน ก2

อาจารย์ที่ปรึกษา :

1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิวัลย์ สีทา

2. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : Assoc. Prof. Dr.Daisuke Hamanaka

ปิญาวรรณ์-1

นางสาวปิญาวรรณ์ ผลพิมาย

นักศึกษาปริญญาโท สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร แผน ก2

อาจารย์ที่ปรึกษา :

1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดอนลาว

2. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : Prof. Dr.Yukiharu Ogawa

ศศิกานต์-1

นางสาวศศิกานต์ จันทร์งาม

นักศึกษาปริญญาโท สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว แผน ก2

อาจารย์ที่ปรึกษา :

1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรงรอง ทองดีสุนทร

2. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : Prof. Dr. Thomas Karbowiak

ธนัช ณ หนองคาย

นายธนัช ณ หนองคาย

นักศึกษาปริญญาโท สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์ แผน ก2

อาจารย์ที่ปรึกษา :

1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทินกร เถียรสูงเนิน

2. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : Dr. Sarah E. Maddocks

กรกนก-1

นายกรกนก เสนาบุตร

นักศึกษาปริญญาโท สำนักวิชานวัตกรรมสังคม

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ แผน ก2

อาจารย์ที่ปรึกษา :

1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : อาจารย์ ดร.วรรณวลี อินทร์ปิ่น

2. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : Dr. Muhammad Anggri Setiawan

Michee

Mr. Michee Akshay Appadoo

นักศึกษาปริญญาเอก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แบบ 1.2

อาจารย์ที่ปรึกษา :

1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธรักษ์ ชมนันติ

2. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : Dr. Mario Amalfi

julia

Miss Julia Eva Carpouron

นักศึกษาปริญญาเอก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แบบ 1.2

อาจารย์ที่ปรึกษา :

1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธรักษ์ ชมนันติ

2. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : Dr. Mario Amalfi

สุพัตรา คล้ายยา

นางสาวสุพัตรา คล้ายยา

นักศึกษาปริญญาเอก สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุเพื่อความยั่งยืน แบบ 1.1

อาจารย์ที่ปรึกษา :

1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว

2. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : Asst. Prof. Dr. Han Zhang

Wangchuk

Mr. Wangchuk Rabten

นักศึกษาปริญญาเอก สำนักวิชาการจัดการ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แบบ 2.1

อาจารย์ที่ปรึกษา :

1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : อาจารย์ ดร.ทศพร อารีราษฎร์

2. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : Assoc. Prof. Dr. Jia Xiaoyan

getstudentimage

Mr. Anvar Variskhanov

นักศึกษาปริญญาเอก สำนักวิชาการจัดการ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แบบ 2.1

อาจารย์ที่ปรึกษา :

1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : อาจารย์ ดร.ทศพร อารีราษฎร์

2. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : Prof. Dr. Fouad Ben Abdelaziz

Dzakivy

Mr. Dzakivy Hadiyan

นักศึกษาปริญญาเอก สำนักวิชาการจัดการ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แบบ 2.1

อาจารย์ที่ปรึกษา :

1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชอนันต์ บังกิโล

2. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : Assoc. Prof. Dr. Marziana Madah Marzuki

กฤตพร งิ้วงาม

นายกฤตพร งิ้วงาม

นักศึกษาปริญญาเอก สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร แบบ 2.1

อาจารย์ที่ปรึกษา :

1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรงรอง ทองดีสุนทร

2. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : Prof. Dr. Thomas Karbowiak

ปาณิสรา-1

นางสาวปาณิสรา ราชประสิทธิ์

นักศึกษาปริญญาเอก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์ แบบ 2.2

อาจารย์ที่ปรึกษา :

1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทินกร เถียรสูงเนิน

2. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : Prof. Dr. Satyajit D. Sarker

จิรารัตน์ สุรินตา

นางสาวจิรารัตน์ สุรินตา

นักศึกษาปริญญาเอก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แบบ 2.1

อาจารย์ที่ปรึกษา :

1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล

2. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : Assoc. Prof. Dr. Timothy James Roberton

Scroll to Top