ภาษกรณ์

นายภาษกรณ์ ธีรพงศ์ไพศาล

นักศึกษาปริญญาเอก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ แบบ 1.1 

อาจารย์ที่ปรึกษา :

1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว

2. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : Prof. Dr. Raymond J. Andersen

เหมือนจันทร์

นางสาวเหมือนจันทร์ จันทร์มนตรี

นักศึกษาปริญญาเอก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ แบบ 2.2

อาจารย์ที่ปรึกษา :

1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ สุวรรณทอง

2. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: Prof. Dr. Lisbeth Grondahl

IMG_7172 - GUNTHAWAN APINANTHANUWONG-2

นางสาวกันต์ธวัล อภินันท์ทนุวงษ์

นักศึกษาปริญญาโท สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร แผน ก2

ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง  Assistant Editor, MDPI, Bangkok

อาจารย์ที่ปรึกษา :

1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดอนลาว

2. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: Assoc. Prof. Dr. Yukiharu Ogawa

IMG_7468 - THIRAPHONG AUMASA

นายธีรพงษ์ อุมาสะ

นักศึกษาปริญญาโท สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร แผน ก2

ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ มหาวิยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น

อาจารย์ที่ปรึกษา :

1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดอนลาว

2. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: Assoc. Prof. Dr. Yukiharu Ogawa

รูปวิตสุตา

นางสาววิสสุตา เฉยบรรดิษฐ

นักศึกษาปริญญาโท สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว แผน ก1

อาจารย์ที่ปรึกษา :

1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรงรอง ทองดีสุนทร

2. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: Prof. Dr. Thomas Kabrowiak

นภสร

นางสาวนภสร ชื่นประเสริฐ

นักศึกษาปริญญาโท สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แผน ก2

อาจารย์ที่ปรึกษา :

1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิตา แจ่มยวง

2. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: Dr. Tao Wei

พรนิชชา

นางสาวพรนัชชา ทิศชอบ

นักศึกษาปริญญาโท สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แผน ก2

อาจารย์ที่ปรึกษา :

1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ ดร.กิตติพงษ์ คงพินิจบรรจง

2. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: Dr. Yin-Quan Tang

Scroll to Top