ทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์

A :    1.  ปริญญาโท แผน ก1 ไม่เกิน 30,000 บาท
       2.  ปริญญาโท แผน ก2 ไม่เกิน 15,000 บาท
       3.  ปริญญาเอก แบบ 1
              3.1 ปริญญาโท ต่อ ปริญญาเอก (แบบ 1.1) ไม่เกิน 50,000 บาท
              3.2 ปริญญาตรี ต่อ ปริญญาเอก (แบบ 1.2) ไม่เกิน 80,000 บาท
       4.  ปริญญาเอก แบบ 2
              4.1 ปริญญาโท ต่อ ปริญญาเอก (แบบ 2.1) ไม่เกิน 20,000 บาท
              4.2 ปริญญาตรี ต่อ ปริญญาเอก (แบบ 2.2) ไม่เกิน 30,000 บาท

A :  เมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติครบ ดังนี้

      1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร

      2. ไม่ค้างชำระค่าลงทะเบียนเรียน ยังศึกษาในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด และไม่ได้อยู่ในช่วงขอขยายระยะเวลาการศึกษา

      3. ผ่านการสอบโครงร่างการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ เรียบร้อยแล้ว   

A :  นักศึกษาสามารถยื่นเรื่องขอรับทุนสนับสนุนได้ประเภทละ 1 ครั้ง โดยไม่เกินอัตราที่กำหนด

A :  1. แบบฟอร์ม DGC03 จากระบบ MIS

      2. ข้อตกลงในการขอรับทุน จำนวน 3 ฉบับ พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

      3. ใบสำคัญรับเงิน พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

      4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

      5. หนังสือแจ้งยืนยันการขอรับเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

      6. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

           หมายเหตุ: นักศึกษาสามารถ Download เอกสารข้อ 1 – 3 และ 4 ได้ที่ https://postgrads.mfu.ac.th/current-students/guidline-guaduation/research-grant-manual

A :  นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาและการประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ผ่านทางเว็บไซต์ https://postgrads.mfu.ac.th

A ภายใน 30 วัน หลังจากประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน และแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีทาง E-mail

A นักศึกษาไม่ต้องส่งใบเสร็จรับเงินให้กับสำนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เนื่องจากทุนที่ได้รับเป็นแบบเหมาจ่าย เพื่อความโปร่งใสในการใช้เงิน นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาต้องจัดทำรายงานการเบิกจ่ายทุน และเก็บรายละเอียดการใช้จ่ายพร้อมหลักฐานทางการเงิน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานสำหรับสำหรับการตรวจสอบ หากมีการร้องขอจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

A หลังจากนักศึกษาได้รับทุนมีข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตาม ดังนี้

     1. การตีพิมพ์ผลงานนั้นชื่อนักศึกษาต้องเป็นชื่อแรก (First author)

     2. การตีพิมพ์ผลงานนั้นชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาต้องเป็นผู้เขียนหลัก (Corresponding author)

     3. นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในผลงานนั้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50

     4. นักศึกษาจะต้องระบุว่าได้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย หรือทุนสนับสนุนการทำงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในกิตติกรรมประกาศด้วย (ทั้งผลงานตีพิมพ์ และเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์)

    ซึ่งสำนักงานบัณฑิตศึกษาจะตรวจสอบข้อกำหนดทั้ง 4 ข้อ เมื่อนักศึกษายื่นผลงานเพื่อสำเร็จการศึกษา

A กรณีนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหลังผ่านการคัดเลือกให้รับทุน มหาวิทยาลัยสามารถเรียกคืนเงินทุนทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรไป และอาจระงับการสำเร็จการศึกษาจนกว่านักศึกษาจะมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้น

ทุนสนับสนุนเพื่อการเผยแพร่ผลงาน

:  1.การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร ระดับชาติ ไม่เกิน 5,000 บาท

      2. การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร ระดับนานาชาติ ไม่เกิน 10,000 บาท

เมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติครบ ดังนี้

1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร

2. ไม่ค้างชำระค่าลงทะเบียนเรียน ยังศึกษาในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด และไม่ได้อยู่ในช่วงขอขยายระยะเวลาการศึกษา

นักศึกษาสามารถยื่นเรื่องขอรับทุนสนับสนุนได้ประเภทละ 1 ครั้ง โดยไม่เกินอัตราที่กำหนด

:  1. แบบฟอร์ม DGC02 จากระบบ MIS

      2. ข้อตกลงในการขอรับทุน จำนวน 3 ฉบับ พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

      3. ใบสำคัญรับเงิน พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

      4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

      5. หนังสือแจ้งยืนยันการขอรับเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

      6. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง             

หมายเหตุ: นักศึกษาสามารถ Download เอกสารข้อ 1 – 3 และ 4 ได้ที่ https://postgrads.mfu.ac.th/current-students/guidline-guaduation/research-grant-manual

นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาและการประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ผ่านทางเว็บไซต์ https://postgrads.mfu.ac.th

ภายใน 30 วัน หลังจากประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน และแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีทาง E-mail

นักศึกษาไม่ต้องส่งใบเสร็จรับเงินให้กับสำนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เนื่องจากทุนที่ได้รับเป็นแบบเหมาจ่าย เพื่อความโปร่งใสในการใช้เงิน นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาต้องจัดทำรายงานการเบิกจ่ายทุน และเก็บรายละเอียดการใช้จ่ายพร้อมหลักฐานทางการเงิน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานสำหรับสำหรับการตรวจสอบ หากมีการร้องขอจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

หลังจากนักศึกษาได้รับทุนมีข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตาม ดังนี้

     1. การตีพิมพ์ผลงานนั้นชื่อนักศึกษาต้องเป็นชื่อแรก (First author)

     2. การตีพิมพ์ผลงานนั้นชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาต้องเป็นผู้เขียนหลัก (Corresponding author)

     3. นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในผลงานนั้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50

     4. นักศึกษาจะต้องระบุว่าได้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในกิตติกรรมประกาศด้วย (ทั้งผลงานตีพิมพ์ และเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์)

     ซึ่งสำนักงานบัณฑิตศึกษาจะตรวจสอบข้อกำหนดทั้ง 4 ข้อ เมื่อนักศึกษายื่นผลงานเพื่อสำเร็จการศึกษา

กรณีนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหลังผ่านการคัดเลือกให้รับทุน มหาวิทยาลัยสามารถเรียกคืนเงินทุนทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรไป และอาจระงับการสำเร็จการศึกษาจนกว่านักศึกษาจะมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้น

ทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์

A :    1.  ปริญญาโท แผน ก1 ไม่เกิน 30,000 บาท
       2.  ปริญญาโท แผน ก2 ไม่เกิน 15,000 บาท
       3.  ปริญญาเอก แบบ 1
              3.1 ปริญญาโท ต่อ ปริญญาเอก (แบบ 1.1) ไม่เกิน 50,000 บาท
              3.2 ปริญญาตรี ต่อ ปริญญาเอก (แบบ 1.2) ไม่เกิน 80,000 บาท
       4.  ปริญญาเอก แบบ 2
              4.1 ปริญญาโท ต่อ ปริญญาเอก (แบบ 2.1) ไม่เกิน 20,000 บาท
              4.2 ปริญญาตรี ต่อ ปริญญาเอก (แบบ 2.2) ไม่เกิน 30,000 บาท

A :  เมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติครบ ดังนี้

      1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรที่มีการทำวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

      2. ไม่มีหนี้สินคงค้างกับทางมหาวิทยาลัย และไม่อยู่ในช่วงขอขยายระยะเวลาการศึกษา

      3. ผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์แล้ว   

A :  นักศึกษาสามารถยื่นเรื่องขอรับทุนสนับสนุนได้ประเภทละ 1 ครั้ง โดยไม่เกินอัตราที่กำหนด

A :  1. แบบฟอร์ม DGC03 จากระบบ MIS

      2. ข้อตกลงในการขอรับทุน จำนวน 3 ฉบับ พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

      3. ใบสำคัญรับเงิน พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

      4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

      5. หนังสือแจ้งยืนยันการขอรับเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

      6. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

           หมายเหตุ: นักศึกษาสามารถ Download เอกสารข้อ 1 – 3 และ 4 ได้ที่ https://postgrads.mfu.ac.th/current-students/guidline-guaduation/research-grant-manual

A :  นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาและการประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ผ่านทางเว็บไซต์ https://postgrads.mfu.ac.th หัวข้อ ข่าวทุนการศึกษา/ทุนวิจัย

A ภายใน 30 วัน หลังจากประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน และแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีทาง E-mail

A นักศึกษาไม่ต้องส่งใบเสร็จรับเงินให้กับสำนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เนื่องจากทุนที่ได้รับเป็นแบบเหมาจ่าย เพื่อความโปร่งใสในการใช้เงิน นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาต้องจัดทำรายงานการเบิกจ่ายทุน และเก็บรายละเอียดการใช้จ่ายพร้อมหลักฐานทางการเงิน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานสำหรับสำหรับการตรวจสอบ หากมีการร้องขอจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

A หลังจากนักศึกษาได้รับทุนมีข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตาม ดังนี้

     1. นักศึกษาต้องดำเนินการทำวิจัยอย่างเต็มความสามารถ และนำผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ ไปตีพิมพ์เผยแพร่ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560

     2. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ต้องมีชื่อนักศึกษาปรากฏเป็นชื่อแรก (First author) และต้องมีชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ เป็นผู้เขียนร่วม (Co-author) หรือผู้ดำเนินการหลัก (Corresponding author) ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าวต้องระบุสังกัด (Affiliation) และที่อยู่ (กรณีต้องระบุ) ของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ เป็นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

     3. นักศึกษาจะต้องระบุว่าได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในกิตติกรรมประกาศของเล่มวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

A กรณีนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหลังผ่านการคัดเลือกให้รับทุน มหาวิทยาลัยสามารถเรียกคืนเงินทุนทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรไป และอาจระงับการสำเร็จการศึกษาจนกว่านักศึกษาจะมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้น

ทุนสนับสนุนเพื่อการเผยแพร่ผลงาน

:  1.การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร ระดับชาติ ไม่เกิน 5,000 บาท

      2. การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร ระดับนานาชาติ ไม่เกิน 10,000 บาท

เมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติครบ ดังนี้

1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2. ไม่มีหนี้สินคงค้างกับทางมหาวิทยาลัย และไม่อยู่ในช่วงขอขยายระยะเวลาการศึกษา

3. ผลงานจากดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ต้องได้รับการตอบรับให้นำเสนอในที่ประชุมวิชาการหรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และผลงานการเผยแพร่ดังกล่าวสามารถนำไปใช้เพื่อสำเร็จการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาศึกษา พ.ศ. 2560

นักศึกษาสามารถยื่นเรื่องขอรับทุนสนับสนุนได้ประเภทละ 1 ครั้ง โดยไม่เกินอัตราที่กำหนด

:  1. แบบฟอร์ม DGC02 จากระบบ MIS

      2. ข้อตกลงในการขอรับทุน จำนวน 3 ฉบับ พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

      3. ใบสำคัญรับเงิน พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

      4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

      5. หนังสือแจ้งยืนยันการขอรับเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

      6. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง             

หมายเหตุ: นักศึกษาสามารถ Download เอกสารข้อ 1 – 3 และ 4 ได้ที่ https://postgrads.mfu.ac.th/current-students/guidline-guaduation/research-grant-manual

นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาและการประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ผ่านทางเว็บไซต์ https://postgrads.mfu.ac.th หัวข้อ ข่าวทุนการศึกษา/ทุนวิจัย

ภายใน 30 วัน หลังจากประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน และแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีทาง E-mail

นักศึกษาไม่ต้องส่งใบเสร็จรับเงินให้กับสำนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เนื่องจากทุนที่ได้รับเป็นแบบเหมาจ่าย เพื่อความโปร่งใสในการใช้เงิน นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาต้องจัดทำรายงานการเบิกจ่ายทุน และเก็บรายละเอียดการใช้จ่ายพร้อมหลักฐานทางการเงิน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานสำหรับสำหรับการตรวจสอบ หากมีการร้องขอจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

หลังจากนักศึกษาได้รับทุนมีข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตาม ดังนี้

     1. บทความวิจัยที่ตีพิมพ์หรือเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (Proceedings) ต้องมีชื่อนักศึกษาปรากฏเป็นชื่อแรก (First author) และต้องมีชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เป็นผู้เขียนร่วม (Co-author) หรือผู้ดำเนินการหลัก (Corresponding author) ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าวต้องระบุสังกัด (Affiliation) และที่อยู่ (กรณีต้องระบุ) ของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เป็นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

     2. นักศึกษาต้องเป็นผู้นำเสนอผลงานด้วยตนเอง 

     3. การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิต พ.ศ. 2560

     4. นักศึกษาต้องระบุว่าได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในกิตติกรรมประกาศของเล่มดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์

     5. หลักฐานแสดงการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย

         นักศึกษาจักต้องนำส่งหลักฐานแสดงการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัยภายหลังจากการได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงาน ดังนี้

         5.1   กรณีบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาต้องส่งหลักฐาน ดังนี้

           –  สำเนาปกนอกของวารสาร

           –  สำเนาสารบัญของวารสาร

           –  สำเนาบทความฉบับเต็ม (Full Paper)

           –  สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าวารสารเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเพื่อใช้สำเร็จการศึกษา

           5.2 กรณีบทความวิจัยที่นำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ และได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารรายงานการประชุม (Proceedings) เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาต้องส่งหลักฐาน ดังนี้

           –  สำเนาประกาศนียบัตร หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่านักศึกษาไปนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ

           –  สำเนาปกนอกของเอกสารรายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings)

           –  สำเนาสารบัญเฉพาะหน้าที่มีบทความวิจัยปรากฏ

           –  สำเนาบทความฉบับเต็ม (Full paper) ที่พิมพ์ในเอกสารรายงานการประชุมวิชาการ

           –  สำเนาหน้ารายนามกองบรรณาธิการ หรือคณะกรรมการจัดประชุมโดยระบุสถาบันสังกัด

           –  สำเนาหลักฐานที่แสดงว่ามีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น

           ทั้งนี้ การประชุมวิชาการต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเพื่อใช้สำเร็จการศึกษา

           5.3 กรณีบทความวิจัยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการตีพิมพ์ นักศึกษาต้องส่งหลักฐาน ดังนี้

           –  หนังสือรับรองการยอมรับให้ตีพิมพ์ฉบับจริง

           –  ต้นฉบับบทความ (Manuscript) ที่ส่งตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์วิชาการ

           –  สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าวารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเพื่อใช้สำเร็จการศึกษา

กรณีนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหลังผ่านการคัดเลือกให้รับทุน มหาวิทยาลัยสามารถเรียกคืนเงินทุนทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรไป และอาจระงับการสำเร็จการศึกษาจนกว่านักศึกษาจะมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้น
Scroll to Top