FAQ การส่งตรวจรูปแบบการพิมพ์

A :   – นักศึกษา ป.โท แผน ก1, ก2 และ นักศึกษา ป.เอก ทุกแบบ ต้องส่งภายใน 90 วัน

       – นักศึกษา ป.โท แผน ข ต้องส่งภายใน 60 วัน

A : ดูคู่มือการทำวิทยานิพนธ์ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานบัณฑิตศึกษา https://postgrads.mfu.ac.th/ > นักศึกษาปัจจุบัน > คู่มือ > คู่มือการทำวิทยานิพนธ์

      ดาวน์โหลดรูปแบบการพิมพ์ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานบัณฑิตศึกษา https://postgrads.mfu.ac.th/ > นักศึกษาปัจจุบัน > การทำวิทยานิพนธ์ > การจัดทำวิทยานิพนธ์

A : 1. นักศึกษาจัดรูปแบบการพิมพ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

      2. ส่งตรวจรูปแบบการพิมพ์พร้อมแนบแบบฟอร์มคำร้องขอส่งตรวจรูปแบบการพิมพ์ (DGC11)

      3. นักศึกษารับเล่มไปแก้ไขตามที่กรรมการตรวจรูปแบบฯ ให้ข้อเสนอแนะ

      4. นักศึกษาส่งตรวจฉบับแก้ไขก่อนนำไปเข้าเล่มสมบูรณ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานบัณฑิตศึกษา https://postgrads.mfu.ac.th/ >  นักศึกษาปัจจุบัน > ขั้นตอนระดับบัณฑิตศึกษา > คู่มือการทำวิทยานิพนธ์

A : ดุษฎีนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ (เข้าระบบการตรวจไม่เกิน 2 ครั้ง)

        ครั้งที่ 1 จำนวน 7 วัน (นับวันเสาร์-อาทิตย์ แต่ไม่นับวันหยุดนักขัตฤกษ์)

        ครั้งที่ 2 จำนวน 4 วัน (ไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

      การค้นคว้าอิสระ (เข้าระบบการตรวจ 1 ครั้ง)

        จำนวน 7 วัน (นับวันเสาร์-อาทิตย์ แต่ไม่นับวันหยุดนักขัตฤกษ์)

A : นักศึกษาส่งเล่มสมบูรณ์ จำนวน 2 เล่ม และซีดีบันทึกข้อมูล จำนวน 3 แผ่น

     พร้อมแนบแบบฟอร์มคำร้องขอส่งเล่มสมบูรณ์และมอบลิขสิทธิ์ให้มหาวิทยาลัย (DGC12)

Scroll to Top