การสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

A :   การสอบโครงร่างเป็นการสอบวัดความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับประเด็นปัญหา ระเบียบวิธีการวิจัย วิธีการและเทคนิคที่ใช้ในการแก้ปัญหางานวิจัย

A :   1. ต้องได้รับการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว
       2. โครงร่างได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว
       3. ต้องผ่านการเรียน หรือ อบรมจริยธรรมงานวิจัยเรียบร้อยแล้ว
       4. นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว
A :  1. ดำเนินการยื่นเรื่องขอสอบผ่านระบบ GRAD MIS  (https://mfugradmis.mfu.ac.th)

      2. พิมพ์เอกสาร DGC07 และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ ส่งเอกสารที่สำนักวิชา

A :  องค์ประกอบของคณะกรรมการสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย
      1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารย์ประจำหลักสูตร หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ไม่น้อยกว่า 2 คน โดยทำหน้าที่เป็นประธาน 1 คน
      2.อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)

A :  ได้ แต่ต้องมีคุณสมบัติที่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2560

A : นักศึกษาต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหัวข้อต่ออาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการหลักสูตร คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสำนักวิชา ตามลำดับ และต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

A : นักศึกษาทุกคนต้องสอบผ่านและได้รับอนุมัติโครงร่างการค้นคว้าอิสระ ภายใน 4 ภาคการศึกษานับจากภาคการศึกษาที่แรกเข้าศึกษา

Scroll to Top