A :   การสอบประมวลความรู้สำหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข เป็นการวัดความรู้ความสามารถในการบูรณาการความรู้ของนักศึกษา จะกระทำโดยการสอบข้อเขียนหรือสอบปากเปล่าหรือทั้งสองอย่างก็ได้ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนการสอบต้องเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย

A :   1. ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามที่หลักสูตรกำหนด
       2. มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.00
A :  นักศึกษามีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ได้ 2 ครั้ง หากนักศึกษาสอบไม่ผ่านในครั้งแรก สามารถขอสอบได้อีก 1 ครั้งและหากสอบไม่ผ่านในการสอบครั้งที่ 2 นักศึกษาจะพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา

A :  1. ตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 (ข้อ 61)
      2. นักศึกษาเข้าระบบ GRAD MIS เลือก DGC05 กรอกวันสอบ เวลาสอบ และพิมพ์ DGC05
      3. นักศึกษาลงนามในแบบฟอร์ม DGC05 และเสนออาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป (General Advisor) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสำนักวิชา(School Postgraduate Committee) และคณบดี (Dean) ลงนาม ตามลำดับ
     4. นักศึกษาส่งเอกสาร DGC05 ที่สำนักงานบัณฑิตศึกษา
     5. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้บนหน้าเว็บไซต์สำนักงานบัณฑิตศึกษา https://postgrads.mfu.ac.th/

A :  นักศึกษาต้องยื่นขอสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2 ตามขั้นตอนดังนี้
     1. นักศึกษาเข้าระบบ GRAD MIS เลือก DGC05 กรอกวันสอบ เวลาสอบ และพิมพ์ DGC05 ออกมา
     2. นักศึกษาลงนามในแบบฟอร์ม DGC05 และเสนออาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป (General Advisor) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสำนักวิชา (School Postgraduate Committee) และคณบดี (Dean) ลงนาม ตามลำดับ
     3. นักศึกษานำเอกสาร DGC05 ไปชำระค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2 ที่ส่วนการเงินและบัญชี จำนวนเงิน 500 บาท
     4. ส่งเอกสาร DGC05 พร้อมใบเสร็จรับเงิน ที่สำนักงานบัณฑิตศึกษา
     5. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้บนหน้าเว็บไซต์สำนักงานบัณฑิตศึกษา https://postgrads.mfu.ac.th/

 

A : นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้บนหน้าเว็บไซต์สำนักงานบัณฑิตศึกษา https://postgrads.mfu.ac.th/

A :  นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการสอบประมวลความรู้ได้ในระบบ GRAD MIS https://mfugradmis.mfu.ac.th/

A : ไม่จำเป็น นักศึกษาสามารถขอสอบประมวลความรู้ก่อนสอบโครงร่างได้

A : ไม่ได้ เพราะการยื่นขอสอบ นักศึกษาต้องอยู่ในสถานภาพลงทะเบียนศึกษาปกติ เท่านั้น

Scroll to Top