ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยตามเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541 จึงเห็นเป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 โดยความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 (ฉบับปรับปรุง)”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้บังคับใช้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง แนวปฏิบัติในการแผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556 และประกาศอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้ว ซึ่งขัดแย้งกับประกาศนี้ โดยให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน

ข้อ 4 ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้และให้มีอำนาจตีความวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ คำวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด

ข้อ 5 นักศึกษาที่เรียนในสังกัดสำนักวิชาที่เปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย

5.1 กลุ่มสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี ประกอบด้วย

5.1.1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
5.1.2 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1.3 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
5.1.4 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

5.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย

5.2.1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
5.2.2 สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

5.3[1] กลุ่มสาขาวิชาทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย

5.3.1 สำนักวิชาศิลปศาสตร์
5.3.2 สำนักวิชาการจัดการ
5.3.3 สำนักวิชานิติศาสตร์
5.3.4 สำนักวิชาจีนวิทยา

ข้อ 6 ให้กำหนดแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท และปริญญาเอก) ผลงานจาก ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ จะต้องมีการนำเสนอเผยแพร่ผ่านช่องทางข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

6.1[2] ได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตอบรับการตีพิมพ์จากบรรณาธิการหรือผู้จัดทำวารสารหรือสิ่งพิมพ์ ให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์ระดับนานาชาติ ซึ่งมีเกณฑ์คุณภาพ ดังนี้

6.1.1 วารสารระดับนานาชาติที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลหรือเป็นวารสารที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ยอมรับ หรือเป็นวารสารระดับนานาชาติสำหรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของนักศึกษาทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) หรือ
6.1.2 วารสารระดับนานาชาติตามประกาศล่าสุดของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กำหนด

โดยถือ ณ วันที่ผลงานนักศึกษาได้รับการตีพิมพ์เป็นหลัก

6.2 ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงาน ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หรือมีผลงานอื่นๆ ที่เทียบเท่า เช่น งานนวัตกรรม งานออกแบบสร้างสรรค์หรือต้นแบบที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือสาธารณประโยชน์ได้

6.3 ได้รับการตีพิมพ์หรือตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ในกลุ่มที่ 1 หรือกลุ่มที่ 2 และอยู่ในฐานข้อมูล TCI หรือวารสารระดับชาติตามประกาศล่าสุดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยถือ ณ วันที่ผลงานนักศึกษาได้รับการตีพิมพ์เป็นหลัก

6.4 นำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติหรือนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทำรายงาน หรือคณะกรรมการ จัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ นอกสถาบันเจ้าภาพ หรือจากต่างประเทศ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยที่นักศึกษาต้องเป็นผู้นำเสนอผลงานวิจัยด้วยตนเองในวันและเวลาที่ผู้จัดประชุมกำหนด การนำเสนอจะเป็นการเสนอแบบปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้

6.5 ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะ โดยผ่านการพิจารณาการประเมินบทความจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการเผยแพร่

6.6 ข้อกำหนด จำนวนผลงานการเผยแพร่ ดังนี้

6.6.1 นักศึกษาระดับปริญญาโท

1) แผน ก1 ผลงานจากวิทยานิพนธ์จะต้องมีการนำเสนอเผยแพร่ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งตามข้อ 6.1-6.4 ไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน
2) แผน ก2 ผลงานจากวิทยานิพนธ์จะต้องมีการนำเสนอเผยแพร่ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งตามข้อ 6.1-6.4 ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน
3) แผน ข ผลงานจาก การค้นคว้าอิสระ จะต้องมีการนำเสนอเผยแพร่ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งตามข้อ 6.1-6.5 ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน

6.6.2 นักศึกษาระดับปริญญาเอก

1) แบบ 1.1 และ 1.2
     ผลงานจากดุษฎีนิพนธ์จะต้องมีการนำเสนอเผยแพร่ รวมไม่น้อยกว่า ๒ ผลงาน โดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งตามข้อ 6.1-6.2 ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน และตามข้อ 6.1-6.4 ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน
2) แบบ 2.1 และ 2.2
     ก. สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผลงานจากดุษฎีนิพนธ์จะต้องมีการนำเสนอเผยแพร่ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งตามข้อ 6.1-6.2
ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน
     ข. สาขาวิชาทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลงานจากดุษฎีนิพนธ์จะต้องมีการนำเสนอเผยแพร่ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งตามข้อ 6.1-6.2 ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน หรือข้อ 6.3 ไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน

6.7 ชื่อของนักศึกษาต้องปรากฏเป็นชื่อแรกในเอกสารการเผยแพร่ผลงานวิจัย กรณีผลงานวิจัยที่เป็นชุดโครงการ ชื่อของนักศึกษาต้องปรากฏเป็นชื่อแรกหรือชื่อที่สอง รวมทั้งต้องระบุตามหลักสากลว่าเป็นผลงานที่ดำเนินการวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการทำ ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ข้อ 7 การนำส่งหลักฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัย
         นักศึกษาต้องนำส่งเอกสารหลักฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดพร้อมแนบรายงานการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยต่อสำนักงานบัณฑิตศึกษา

ข้อ 8 ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถนำส่งเอกสารหลักฐานการเผยแพร่ผลงานต่อสำนักงานบัณฑิตศึกษาได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดในภาคการศึกษาที่ประสงค์จะสำเร็จการศึกษา (เฉพาะกรณีนักศึกษาได้ดำเนินการอื่นใดเป็นไปตามเงื่อนไขการศึกษาทุกอย่างแล้ว คงเหลือเฉพาะการเผยแพร่ผลงานวิจัย) ถือว่านักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา โดยนักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (รักษาสถานภาพ) ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

ข้อ 9[3] กรณีนักศึกษาได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนระดับการศึกษาจากหลักสูตรระดับปริญญาโท เป็นระดับปริญญาเอก ผลงานที่นักศึกษาเผยแพร่ในระดับปริญญาโท ไม่ถือว่าเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับปริญญาเอกตามเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต

หมายเหตุ   [1] แก้ไขโดยประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560

      [2] แก้ไขโดยประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563

              [3] แก้ไขโดยประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

Scroll to Top