หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. ฝ่ายรับนักศึกษา

โทรศัพท์: 053 916103-6
อีเมล: admission@mfu.ac.th

2. ส่วนทะเบียนและประมวลผล

ฝ่ายบริการการศึกษาและจัดการทั่วไป
0 5391 6107
0 5391 6544
0 5391 6545

ฝ่ายรับนักศึกษา
0 5391 6103
0 5391 6104
0 5391 6105
0 5391 6106

ฝ่ายทะเบียนการศึกษา
0 5391 6370
0 5391 6371
0 5391 6372
0 5391 6369

ฝ่ายระเบียนการศึกษา
0 5391 6433
0 5391 6546
0 5391 6547

ฝ่ายประมวลผลการศึกษาและจัดสอบ
0 5391 6373
0 5391 6374
อีเมล: reg@mfu.ac.th

3. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

โทรศัพท์: 0 5391 6330
อีเมล: library@mfu.ac.th

4. ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

โทรศัพท์: 0 5391 6024, 0 5391 602
อีเมล: global@mfu.ac.th

5. ส่วนการเงินและบัญชี

โทรศัพท์: 0 5391 6011
อีเมล: finance@mfu.ac.th

Scroll to Top