ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มเติม กรณีนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษาตามกำหนดของหลักสูตร พ.ศ. 2559
 • การกำหนดอัตราเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กรณีนักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ.2557
 • สรุปอัตราค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ ระดับบัณฑิตศึกษา
การผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • แนวปฏิบัติการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ
 • เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
 • แก้ไขเพิ่มเติมเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
 • การยกเว้นการเทียบผลคะแนนตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557
การสอบวัดคุณสมบัติ/สอบประมวลความรู้
 • แนวทางการดำเนินการสอบวัดคุณสมบัติ และสอบประมวลความรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
การสอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
 • แนวปฏิบัติในการสอบ ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
 • การกำหนดระยะเวลาในการแก้ไข ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. 2556
จริยธรรมงานวิจัย
 • การอบรมจริยธรรมงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
การคัดลอกงานวิจัย
 • การตรวจสอบการคัดลอกงานวิจัยและผลงานตีพิมพ์ พ.ศ. 2557
 ทุน
 • หลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
 • หลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
การตรวจรูปแบบการพิมพ์และส่งเล่มดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
 • รูปแบบการพิมพ์และการส่งเล่มดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564
 • การจัดทำวิทยานิพนธ์รูปแบบใหม่ พ.ศ. 2558
การขอขยายระยะเวลาการศึกษา
 • หลักเกณฑ์การขอขยายระยะเวลาการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557
การรายงานความก้าวหน้าการทำดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
 • แนวปฏิบัติในการรายงานความก้าวหน้าการทำดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ /สารนิพนธ์ พ.ศ. 2557
การสำเร็จการศึกษา
 • กำหนดมาตรฐานการดำเนินการกับผู้สำเร็จการศึกษาหรือผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาที่เป็นหนี้สินคงค้างกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2560

การเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับนักศึกษา รหัส 56xxxxxxxx – 59xxxxxxxx)

 
1. นักศึกษาที่ตีพิมพ์ผลงานก่อนวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563
 
2. นักศึกษาที่ตีพิมพ์ผลงานหลังวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563
 
Scroll to Top