ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • กำหนดอัตราเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2566 (มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่รุ่นปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป)
 • กำหนดอัตราเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2565 (มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่รุ่นปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป)
 • แนวปฏิบัติการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาก่อนระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร พ.ศ. 2561
 • การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมประเภทอื่น สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (บังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป)
 • การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มเติม กรณีนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษาตามกำหนดของหลักสูตร พ.ศ. 2559
 •  สรุปอัตราค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ ระดับบัณฑิตศึกษา
 • การกำหนดอัตราเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กรณีนักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. 2557
การผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • แนวปฏิบัติการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ
 • เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับการสำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2566
 • เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับการเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2566
 • เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2565
 • เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2561
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา 
การติดตามการเผยแพร่ผลงานวิจัย
 • แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตามการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารและสิ่งพิมพ์วิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2567
การสอบวัดคุณสมบัติและสอบประมวลความรู้
 • หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการสอบวัดคุณสมบัติและสอบประมวลความรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
จริยธรรมงานวิจัย
 • การอบรมจริยธรรมงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
การคัดลอกงานวิจัย
 • การตรวจสอบการคัดลอกงานวิจัยและผลงานตีพิมพ์ พ.ศ. 2557
 ทุน
 • หลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
 • หลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
 • หลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
 • หลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
 • หลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
 • หลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
การตรวจรูปแบบการพิมพ์และส่งเล่มดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
 • รูปแบบการพิมพ์และการส่งเล่มดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564
 • การจัดทำวิทยานิพนธ์รูปแบบใหม่ พ.ศ. 2558
การขอขยายระยะเวลาการศึกษา
 • หลักเกณฑ์การขอขยายระยะเวลาการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557
การรายงานความก้าวหน้าการทำดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
 • แนวปฏิบัติในการรายงานความก้าวหน้าการทำดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ /สารนิพนธ์ พ.ศ. 2557
การเปลี่ยนระดับการศึกษา
 • หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการเปลี่ยนระดับการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
การสำเร็จการศึกษา
 • กำหนดมาตรฐานการดำเนินการกับผู้สำเร็จการศึกษาหรือผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาที่เป็นหนี้สินคงค้างกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2560
Scroll to Top