ปฏิทินการศึกษา

 ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับนักศึกษาทุกหลักสูตรที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ยกเว้นหลักสูตรระดับปริญญาโท สำนักวิชาการจัดการ)
 ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท สำนักวิชาการจัดการ

 ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565  
 ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับหลักสูตรปริญญาโท สำนักวิชาการจัดการ
 ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
 ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
สำหรับหลักสูตรปริญญาโท สำนักวิชาการจัดการ

 ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีสถานภาพดังต่อไปนี้
(1) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร และจะต้องสอบผ่านและได้รับการอนุมัติโครงร่าง ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภายในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563
(2) นักศึกษาที่ครบระยะเวลาการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560

 ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563
 ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
 ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
สำหรับหลักสูตรปริญญาโท สำนักวิชาการจัดการ

 ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีสถานภาพดังต่อไปนี้
(1) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร และสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์  /วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ ผ่านเรียบร้อยแล้ว
(2) นักศึกษาที่ครบระยะเวลาการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560

 ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
 ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
 ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
สำหรับหลักสูตรปริญญาโท สำนักวิชาการจัดการ
 ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
 ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
สำหรับหลักสูตรปริญญาโท สำนักวิชาการจัดการ
ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
 ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
สำหรับหลักสูตรปริญญาโท สำนักวิชาการจัดการ
ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
 ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
สำหรับหลักสูตรปริญญาโท สำนักวิชาการจัดการ
ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
 ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
สำหรับหลักสูตรปริญญาโท สำนักวิชาการจัดการ
ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
 ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
สำหรับหลักสูตรปริญญาโท สำนักวิชาการจัดการ
Scroll to Top