ระบบอักขราวิสุทธิ์ เป็นระบบตรวจจับการลักลอกวิทยานิพนธ์ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบนี้ขึ้นมาเพื่อป้องกันการลักลอกงานเอกสารอันมีลิขสิทธิ์ในฐานข้อมูล ซึ่งในปัจจุบันระบบอักขราวิสุทธิ์เปิดให้ใช้งานเฉพาะผู้ใช้อีเมลภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเท่านั้น

วิธีการใช้ระบบอักขราวิสุทธิ์

เงื่อนไข
   1. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จะต้องใช้อีเมล์ของมหาวิทยาลัย คือ xxx@mfu.ac.th
   2. นักศึกษาจะต้องใช้อีเมล์ของมหาวิทยาลัย คือ xxx@lamduan.mfu.ac.th
   3. นักศึกษารหัส 57 เป็นต้นไป ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศได้ลงทะเบียนอีเมล์ คือ
      ชื่อผู้ใช้ :  รหัสนักศึกษา@lamduan.mfu.ac.th
      รหัสผ่าน: เลขบัตรประชาชน (สามารถเปลี่ยนภายหลังได้)
   หมายเหตุ. หากไม่มีหรือจำ user และ password เข้าไม่ได้ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 053-91-6397 หรือ 053-91-6411 (IT call center)

วิธีการใช้ระบบอักขราวิสุทธิ์

   1. เข้า URL: http://plag.grad.chula.ac.th/ หรือเข้าผ่านเว็บไซต์สำนักงานบัณฑิตศึกษา
   2. จะปรากฏหน้าแรกของระบบอักขราวิสุทธิ์ ดังนี้

  3. กรอกอีเมล์
  4. เลือกไฟล์ที่ต้องการตรวจสอบ โดยเป็นไฟล์ word หรือ pdf
  5. คลิกยืนยัน และรอผลการตรวจสอบที่จะส่งให้ทางอีเมล์

  6. เมื่อคลิกเข้าไปในรายงานผลการตรวจสอบ จะปรากฏผล ดังนี้

แนวปฏิบัติการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
   1. นักศึกษาต้องส่งรายงานการตรวจการคัดลอก และแบบรายงานผลการตรวจสอบ (แบบคำร้อง DGC25 ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สำนักงานบัณฑิตศึกษา) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการประจำสำนักวิชา ให้แก่สำนักงานบัณฑิตศึกษาพร้อมแบบคำร้องขอสอบ

   2. ขั้นตอนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย นักศึกษาต้องส่งรายงานการตรวจการคัดลอก และแบบรายงานผลการตรวจสอบ (แบบคำร้อง DGC25 ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สำนักงานบัณฑิตศึกษา) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการประจำสำนักวิชา พร้อมต้นฉบับผลงานตีพิมพ์ ให้แก่สำนักงานบัณฑิตศึกษาพร้อมแบบรายงานการเผยแพร่ผลงานวิจัย

  http://www.akarawisut.com/
  https://www.facebook.com/Akarawisut
  https://www.youtube.com/watch?v=HOdSq6-53dk (วีดิโอแนะนำการใช้ระบบอักขราวิสุทธิ์)

Scroll to Top