คำสั่ง

คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2566

   เลขที่คำสั่ง 2289/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สำนักวิชานิติศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566
   เลขที่คำสั่ง 2288/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ระบาดวิทยา) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566
   เลขที่คำสั่ง 2009/2567 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566
   เลขที่คำสั่ง 1576/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566
   เลขที่คำสั่ง 1575/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566
   เลขที่คำสั่ง 1574/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566
   เลขที่คำสั่ง 876/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566
   เลขที่คำสั่ง 875/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566
   เลขที่คำสั่ง 371/2567 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566
   เลขที่คำสั่ง 186/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566
   เลขที่คำสั่ง 185/2567 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566
   เลขที่คำสั่ง 6988/2566 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566
   เลขที่คำสั่ง 6959/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566
   เลขที่คำสั่ง 6958/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566
   เลขที่คำสั่ง 6028/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุเพื่อความยั่งยืน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566
   เลขที่คำสั่ง 6027/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566
   เลขที่คำสั่ง 5363/2566 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566
   เลขที่คำสั่ง 4960/2566 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566
   เลขที่คำสั่ง 4959/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคุณสมบัติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566
   เลขที่คำสั่ง 4480/2566 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566
   เลขที่คำสั่ง 4113/2566 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566
   เลขที่คำสั่ง 4111/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สำนักวิชานิติศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566
   เลขที่คำสั่ง 3534/2566 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566

คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2565

   เลขที่คำสั่ง 2820/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565
   เลขที่คำสั่ง 2184/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565
   เลขที่คำสั่ง 2183/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565
   เลขที่คำสั่ง 1140/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ระบาดวิทยา) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565
   เลขที่คำสั่ง 1139/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565
   เลขที่คำสั่ง 979/2566 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565
   เลขที่คำสั่ง 613/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565
   เลขที่คำสั่ง 612/2566 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565
   เลขที่คำสั่ง 386/2566 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565
   เลขที่คำสั่ง 43/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ หลักสูตวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565
   เลขที่คำสั่ง 42/2566 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565
   เลขที่คำสั่ง 7085/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565
   เลขที่คำสั่ง 7084/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565
   เลขที่คำสั่ง 7083/2565 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565
   เลขที่คำสั่ง 7082/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565
   เลขที่คำสั่ง 6038/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565
   เลขที่คำสั่ง 5377/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565
   เลขที่คำสั่ง 5376/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565
   เลขที่คำสั่ง 5374/2565 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565
   เลขที่คำสั่ง 5368/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สำนักวิชานิติศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565
   เลขที่คำสั่ง 5053/2565 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565
   เลขที่คำสั่ง 4776/2565 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565
   เลขที่คำสั่ง 4775/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565
   เลขที่คำสั่ง 4403/2565 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565
   เลขที่คำสั่ง 3876/2565 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565

คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2564

   เลขที่คำสั่ง 2566/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ สำนักวิชาศิลปศาสตร์
   เลขที่คำสั่ง 2052/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
    เลขที่คำสั่ง 1270/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
    เลขที่คำสั่ง 1269/2565 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564
    เลขที่คำสั่ง 1037/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา
    เลขที่คำสั่ง 1030/2565 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564
    เลขที่คำสั่ง 498/2565 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564
    เลขที่คำสั่ง 242/2565 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564
    เลขที่คำสั่ง 163/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สำนักวิชานิติศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564
    เลขที่คำสั่ง 162/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564

คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2563

   เลขที่คำสั่ง 2285/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
      สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563
   เลขที่คำสั่ง 1914/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา
   เลขที่คำสั่ง 1813/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
      สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563
  เลขที่คำสั่ง 1812/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
      สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563
    เลขที่คำสั่ง 1460/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
      สำนักวิชาเทคโลโลยีสารสนเทศ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563
    เลขที่คำสั่ง 1064/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
      สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563
    เลขที่คำสั่ง 0644/2564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563
    เลขที่คำสั่ง 0643/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
      สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563
    เลขที่คำสั่ง 0640/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
      สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563
    เลขที่คำสั่ง 0546/2564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563
    เลขที่คำสั่ง 0384/2564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563
    เลขที่คำสั่ง 0113/2564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563
    เลขที่คำสั่ง 4802/2563 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563
    เลขที่คำสั่ง 4801/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
      สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563
    เลขที่คำสั่ง 3490/2563 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
    เลขที่คำสั่ง 3261/2563 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
    เลขที่คำสั่ง 2984/2563 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
   เลขที่คำสั่ง 2834/2563 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
   เลขที่คำสั่ง 2255/2563 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
  

คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2562

   เลขที่คำสั่ง 2195/2563 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
   เลขที่คำสั่ง 0794/2563 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
   เลขที่คำสั่ง 0539/2563 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
   เลขที่คำสั่ง 0114/2563 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
    เลขที่คำสั่ง 4277/2562 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
    เลขที่คำสั่ง 4079/2562 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562
    เลขที่คำสั่ง 3806/2562 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562
    เลขที่คำสั่ง 2660/2562 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562
    เลขที่คำสั่ง 2634/2562 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562
    เลขที่คำสั่ง 2363/2562 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2561

   เลขที่คำสั่ง 1377/2562 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
   เลขที่คำสั่ง 1160/2562 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
   เลขที่คำสั่ง 0981/2562 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
   เลขที่คำสั่ง 0456/2562 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
    เลขที่คำสั่ง 0275/2562 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
    เลขที่คำสั่ง 0017/2562 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
    เลขที่คำสั่ง 4363/2561 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
    เลขที่คำสั่ง 3916/2561 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561
    เลขที่คำสั่ง 3601/2561 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561
    เลขที่คำสั่ง 2670/2561 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561
    เลขที่คำสั่ง 2389/2561 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561
    เลขที่คำสั่ง 2150/2561 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561

คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2560

   เลขที่คำสั่ง 0571/2560 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560
   เลขที่คำสั่ง 3438/2560 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560
   เลขที่คำสั่ง 0289/2560 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560
   เลขที่คำสั่ง 1991/2560 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
   เลขที่คำสั่ง 1792/2560 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
   เลขที่คำสั่ง 1667/2560 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560

คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2559

   เลขที่คำสั่ง 0772/2560 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559
   เลขที่คำสั่ง 0404/2560 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559
   เลขที่คำสั่ง 0188/2560 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559
   เลขที่คำสั่ง 0040/2560 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559
    เลขที่คำสั่ง 2631/2559 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559
    เลขที่คำสั่ง 1998/2559 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559
    เลขที่คำสั่ง 1997/2559 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559
    เลขที่คำสั่ง 1918/2559 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559
    เลขที่คำสั่ง 1677/2559 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559
    เลขที่คำสั่ง 1634/2559 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559

คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2558

   เลขที่คำสั่ง 1635/2559 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558
Scroll to Top