การเลือกรายวิชาเพื่อการลงทะเบียนเรียน

การเลือกรายวิชาเพื่อการลงทะเบียนเรียน ควรศึกษาและปฏิบัติดังนี้

1. ศึกษาตามแผนการศึกษา

มหาวิทยาลัยจะจัดแผนการศึกษาขึ้นให้ในระบบอยู่แล้ว ซึ่งนักศึกษาควรศึกษาแผนการศึกษาของหลักสูตรให้เข้าใจ และควรจะศึกษาตามแผนการศึกษา

2. รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนนอกแผนการศึกษา

นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มิได้อยู่ในแผนการศึกษาในภาคการศึกษานั้น จะต้องยื่น “คำร้องแสดงความจำนงขอลงทะเบียนเรียนนอกแผนการศึกษา” ก่อนกำหนดการลงทะเบียนเรียนปกติอย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชา ผ่านอินเทอร์เนต ทาง http://reg.mfu.ac.th หรือดูตัวอย่างประกาศตารางสอนตารางสอบจาก ภาคผนวก 2
 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว ต้องการเพิ่มรายวิชา ให้ดำเนินการภายในสองสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ โดยทำการผ่านอินเทอร์เนต ทาง http://reg.mfu.ac.th ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เข้าสู่ระบบการลงทะเบียนเรียน โดยกดปุ่ม “ลงทะเบียนเพิ่ม-ลด”

2. เลือกรายการ “เพิ่มรายวิชา”

3. บันทึกรายวิชา และตอนเรียน

4. กดปุ่ม “ตรวจสอบก่อนลงทะเบียน”

5. หากไม่พบ error ใด ๆ ให้กดปุ่ม “ยืนยันผลการลงทะเบียนเรียน”
 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วต้องการลดรายวิชา ให้ดำเนินการภายในห้าสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ โดยทำการผ่านอินเทอร์เนต ทาง http://reg.mfu.ac.th ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เข้าสู่ระบบการลงทะเบียนเรียน โดยกดปุ่ม “ลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา” หรือ “ลงทะเบียนลดรายวิชา”

2. บันทึกรายวิชา และตอนเรียน

3. กดปุ่ม “ตรวจสอบก่อนลงทะเบียน”

4. หากไม่พบ error ใดๆ ให้กดปุ่ม “ยืนยันผลการลงทะเบียนเรียน”
 

นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มิได้อยู่ในแผนการศึกษาของภาคการศึกษา ที่ต้องการจะลงทะเบียนเรียน ให้ปฏิบัติดังนี้

1. ขอรับ คำร้องแสดงความจำนงขอลงทะเบียนเรียนนอกแผนการศึกษา ที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล หรือ Download แบบฟอร์มได้ทาง http://reg.mfu.ac.th

2. ยื่นคำร้องต่อส่วนทะเบียนและประมวลผล โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนเจ้าของรายวิชาที่ขออนุญาตลงทะเบียนเรียน และอาจารย์ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว ก่อนกำหนดการลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 

หากนักศึกษาต้องการลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ไม่มีในโครงสร้างหลักสูตรของตนเอง นักศึกษาต้องปฏิบัติดังนี้

1. ขอรับ คำร้องขอลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกหลักสูตร ที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล หรือ Download แบบฟอร์มได้ทาง http://reg.mfu.ac.th

2. ยื่นคำร้องต่อส่วนทะเบียนและประมวลผล ภายในสองสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ สำหรับภาคฤดูร้อนให้ยื่นภายในสัปดาห์แรก

3. นักศึกษารับทราบผล และชำระเงินให้แล้วเสร็จ (กรณีมียอดชำระเพิ่ม) ภายในสัปดาห์ที่สองของภาคการศึกษาปกติ สำหรับภาคฤดูร้อนชำระเงินภายในสัปดาห์แรก
 

นักศึกษาที่ต้องการขอถอนรายวิชา (W) ให้ทำการในระหว่างสัปดาห์ที่ 6 – 12 ของภาคการศึกษาปกติ โดยให้ปฏิบัติดังนี้

1. ขอรับ คำร้องขอถอนรายวิชา (W) ที่ส่วนทะเบียนและประมวลผลหรือ Download แบบฟอร์ม ได้ทาง http://reg.mfu.ac.th

2. ยื่นคำร้องขอถอนรายวิชาที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาที่ ส่วนทะเบียนและประมวลผล

3. หลังจากยื่นคำร้องแล้ว 3 วันทำการ ให้เข้าไปตรวจสอบรายวิชาที่ขอถอนเรียบร้อยแล้ว ทาง http://reg.mfu.ac.th เมนู “ผลการลงทะเบียนเรียน” ว่าแสดงสัญลักษณ์ W ในรายวิชาที่ขอถอนไว้หรือไม่ หากไม่แสดงให้ติดต่อที่ส่วนทะเบียนและประมวลผลโดยด่วน

 

Scroll to Top