การส่งเล่มสมบูรณ์

เมื่อนักศึกษาผ่านกระบวนการตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาจะต้องดำเนินการส่งเล่มดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์ โดยมีกระบวนการและขั้นตอนดังนี้

1. นักศึกษาบันทึกไฟล์เล่มดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์ ในระบบคลังวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (ETA-Electronic Theses Archive System) ทั้งนี้ ไฟล์ Intro (PDF) จะต้องแทรกหน้าอนุมัติที่คณะกรรมการสอบลงนามครบถ้วนแล้ว

2. นักศึกษาส่งเอกสารต่อสำนักงานบัณฑิตศึกษา ดังนี้

       – กรณีนักศึกษาส่งตรวจรูปแบบการพิมพ์ด้วยตนเอง นักศึกษาจะต้องส่งแบบคำร้อง DGC12 พร้อมกับหน้าอนุมัติฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ และเล่มที่ส่งตรวจรูปแบบการพิมพ์ก่อนเข้าเล่มสมบูรณ์

       – กรณีนักศึกษาส่งตรวจรูปแบบการพิมพ์แบบออนไลน์ นักศึกษาจะต้องส่งแบบคำร้อง DGC12 พร้อมกับหน้าอนุมัติฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ

3. สำนักงานบัณฑิตศึกษาดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบคำร้อง DGC12 หน้าอนุมัติฉบับจริง และไฟล์เล่มดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์ ในระบบคลังวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (ETA-Electronic Theses Archive System) และบันทึกผลการส่งเล่มฉบับสมบูรณ์ในระบบ GRAD MIS ระยะเวลา 3 วันทำการ

Scroll to Top