1. เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา

2. กำหนดการและวิธีการส่งเล่มสมบูรณ์/การยื่นขอสำเร็จการศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษา
 สำหรับนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565

Scroll to Top