การสอบโครงร่าง ระดับปริญญาเอก

 

 

 

นักศึกษาก่อนรหัส 60XXX

 

 

นักศึกษารหัส 60XXX เป็นต้นไป

  เกณฑ์การขอสอบ

 

 1. ได้รับการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

 2. โครงร่างได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว

 3. นักศึกษาต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ

 4. นักศึกษาต้องผ่านการเรียนหรืออบรมจริยธรรมงานวิจัยที่หลักสูตรหรือมหาวิทยาลัยกำหนด(รหัส 59 เป็นต้นไป)

 

  1. ได้รับการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

 2. โครงร่างได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว

 3. นักศึกษาต้องผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ

 4. นักศึกษาต้องผ่านการเรียนหรืออบรมจริยธรรมงานวิจัยที่หลักสูตรหรือมหาวิทยาลัยกำหนด

 

  องค์ประกอบ

  คณะกรรมการสอบ

 

 ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย

 1. คณบดี หรือประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือผู้ที่คณบดีมอบหมายเป็นประธาน

 2. อาจารย์ที่ปรึกษาหลักและที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)

 3. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หรืออาจารย์ประจำ อย่างน้อย 1 คน

 

 ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย

 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือ อาจารย์ประจำหลักสูตร หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ไม่น้อยกว่า 2 คน โดยให้เลือก 1 คนเป็นประธาน

 2. อาจารย์ที่ปรึกษาหลักและที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)

 

  ขั้นตอนการขอสอบ

 

 1. ยื่นขอสอบผ่านระบบ GRAD MIS (https://mfugradmis.mfu.ac.th ,
คู่มือการใช้งาน https://mfugradmis.mfu.ac.th/download/Student-TH.pdf)

 2. อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติสอบในระบบ GRAD MIS

 3. พิมพ์เอกสาร DGC 07 และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ

 4. ส่งเอกสารที่สำนักวิชา

 

 

 1. ยื่นขอสอบผ่านระบบ GRAD MIS (https://mfugradmis.mfu.ac.th ,
คู่มือการใช้งาน https://mfugradmis.mfu.ac.th/download/Student-TH.pdf)

 2. อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติสอบในระบบ GRAD MIS

 3. พิมพ์เอกสาร DGC 07และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ

 4. ส่งเอกสารที่สำนักวิชา

 

นักศึกษาต้องสอบผ่านและได้รับอนุมัติโครงร่าง ภายใน 6 ภาคการศึกษานับจากภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา

หมายเหตุ นักศึกษารหัส 59xxx ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ, หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางให้ใช้เกณฑ์ร่วมกับนักศึกษารหัส 60 เป็นต้นไป

การสอบโครงร่าง ระดับปริญญาโท

 

 

 

นักศึกษาก่อนรหัส 60XXX

 

 

นักศึกษารหัส 60XXX เป็นต้นไป

  เกณฑ์การขอสอบ

 

 1. ได้รับการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

 2. โครงร่างได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว

 3. นักศึกษาต้องผ่านการเรียนหรืออบรมจริยธรรมงานวิจัยที่หลักสูตรหรือมหาวิทยาลัยกำหนด (รหัส 59XXX)

 

 

 1. ได้รับการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

 2. โครงร่างได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว

 3. นักศึกษาต้องผ่านการเรียนหรืออบรมจริยธรรมงานวิจัยที่หลักสูตรหรือมหาวิทยาลัยกำหนด

 

  องค์ประกอบ

  คณะกรรมการสอบ

 

 ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย

 1. คณบดี หรือประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือผู้ที่คณบดีมอบหมายเป็นประธาน

 2. อาจารย์ที่ปรึกษาหลักและที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)

 3. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หรืออาจารย์ประจำ อย่างน้อย 1 คน

 

  ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย

 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือ อาจารย์ประจำหลักสูตร หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ไม่น้อยกว่า 2 คน โดยให้เลือก 1 คน
เป็นประธาน

 2. อาจารย์ที่ปรึกษาหลักและที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)

 

  ขั้นตอนการขอสอบ

 

 1. ยื่นขอสอบผ่านระบบ GRAD MIS (https://mfugradmis.mfu.ac.th ,
คู่มือการใช้งาน https://mfugradmis.mfu.ac.th/download/Student-TH.pdf)

 2. อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติสอบในระบบ GRAD MIS

 3. พิมพ์เอกสาร DGC 07 และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ

 4. ส่งเอกสารที่สำนักวิชา

 

 

 1. ยื่นขอสอบผ่านระบบ GRAD MIS (https://mfugradmis.mfu.ac.th ,
คู่มือการใช้งาน https://mfugradmis.mfu.ac.th/download/Student-TH.pdf)

 2. อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติสอบในระบบ GRAD MIS

 3. พิมพ์เอกสาร DGC 07 และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ

 4. ส่งเอกสารที่สำนักวิชา

นักศึกษาต้องสอบผ่านและได้รับอนุมัติโครงร่าง ภายใน 4 ภาคการศึกษานับจากภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา

 หมายเหตุ นักศึกษารหัส 59xxx ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ, หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ให้ใช้เกณฑ์ร่วมกับนักศึกษารหัส 60 เป็นต้นไป

 

Scroll to Top