การลาป่วย มี 2 ประเภท คือ

1. การลาป่วย หมายถึง นักศึกษาป่วยก่อนที่การเรียนในภาคการศึกษานั้นจะสิ้นสุดลง และยังป่วยอยู่จนกระทั่งถึงวันสอบ หรือนักศึกษาได้มาศึกษาจนสิ้นภาคการศึกษาแล้ว แต่เกิดป่วยจนไม่สามารถเข้าสอบ ในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้ ให้นักศึกษายื่นใบลาพร้อมด้วยใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของ ทางราชการ หรือจากสถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา และขออนุมัติจากคณบดี

2. การขาดสอบ โดยเหตุอันพ้นวิสัยให้ยื่นใบลาโดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ ที่ปรึกษา และขออนุมัติจากคณบดี 

นักศึกษาต้องยื่นคำร้องขอลาป่วย โดยดำเนินการดังนี้

1. ขอรับ คำร้องขอลาป่วย ที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล หรือ Download แบบฟอร์มได้ทาง http://reg.mfu.ac.th

2. ยื่นคำร้องขอลาป่วย พร้อมแนบใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐหรือจากสถานพยาบาลอื่นที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง

3. รับทราบผลการพิจารณาที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล

Scroll to Top