1) นักศึกษาบันทึกการเผยแพร่บทความผ่านระบบ Grad MIS
2) ส่งคำร้อง DGC14 พร้อมเอกสารแนบตามประเภทการเผยแพร่ ดังนี้

วารสาร

   กรณีบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารเรียบร้อยแล้ว

1) สำเนาปกนอกวารสาร
2) สำเนาสารบัญวารสาร เฉพาะหน้าที่มีชื่อบทความวิจัยปรากฏ
3) สำเนาบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ที่ตีพิมพ์ในวารสาร
4) สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าวารสารเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

   กรณีบทความวิจัยได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร แต่ยังไม่ได้ดำเนินการตีพิมพ์

1) หนังสือรับรองการยอมรับให้ตีพิมพ์
2) บทความฉบับเต็ม (Full Paper) ที่จะนำไปตีพิมพ์ในวารสาร
3) สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าวารสารเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

การประชุมวิชาการ

1) สำเนาปกนอกของเอกสารรายงานการประชุมวิชาการ (Proceeding)
2) สำเนาหน้าแสดงรายชื่อกองบรรณาธิการ หรือคณะกรรมการจัดการประชุม โดยระบุสถาบันที่สังกัด
3) สำเนาหน้าสารบัญเฉพาะหน้าที่มีชื่อบทความวิจัยปรากฏ
4) สำเนาบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ที่ตีพิมพ์ในเอกสารรายงานการประชุมวิชาการ
5) สำเนาประกาศนียบัตร
5) สำเนาหน้ารายนามกองบรรณาธิการ หรือคณะกรรมการจัดประชุม โดยระบุสถาบันในสังกัด

การเผยแพร่ผลงานวิจัย แผน ข (การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ)

1) แบบประเมินบทความ และบทความที่ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน
2) บทความที่แก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว

Scroll to Top