นักศึกษาสามารถเข้าไปตรวจสอบระเบียนประวัติได้ ทาง http://reg.mfu.ac.th เมนู “ระเบียนประวัติ” หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้ยื่นขอแก้ไขข้อมูลได้ที่ส่วนทะเบียนและประมวลผลการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล หรือตัวสะกด ที่อยู่ และอื่นๆ นักศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล หรือตัวสะกด ที่อยู่และอื่นๆ ต้องดำเนินการในขณะที่ศึกษาอยู่เท่านั้น โดยปฏิบัติดังนี้

1. ขอรับ คำร้องขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ, ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่ และอื่นๆ หรือตัวสะกด ได้ที่ ส่วนทะเบียนและประมวลผลหรือ Download แบบฟอร์มทาง http://reg.mfu.ac.th

2. ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ, ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่ และอื่นๆ ต่อส่วนทะเบียนและประมวลผล พร้อมทั้งแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือสำเนาใบทะเบียนสมรส หรือสำเนาคำสั่งเลื่อนยศ หรือหลักฐานอื่นๆ เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น

3. ต้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาฉบับใหม่ให้ตรงกับข้อมูลที่ขอเปลี่ยนด้วย (ดูวิธีปฏิบัติในเรื่อง การขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา )

Scroll to Top