การตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน

เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา และเพื่อความถูกต้องของข้อมูลที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ นักศึกษาจะต้องตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน ดังนี้

– ใบแจ้งยอดการชำระเงิน (ส่วนของนักศึกษา) พร้อมใบเสร็จรับเงินที่ระบุรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน โดยนักศึกษาจะต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงตลอดภาคการศึกษา

– รายงาน Student Registration List เมื่อนักศึกษาเข้าชั้นเรียนให้ขอตรวจสอบรายชื่อของนักศึกษาในรายงาน Student Registration List ของรายวิชานั้น จากอาจารย์ผู้สอนได้ 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกในสัปดาห์แรกและครั้งที่ 2 สัปดาห์ที่สามของภาคการศึกษาปกติ

รายงาน “ผลการลงทะเบียนเรียน”ทาง http://reg.mfu.ac.th เมนู “ผลการลงทะเบียน” ในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาจะต้องเข้าไปตรวจสอบอย่างน้อย 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ในสัปดาห์แรกและครั้งที่ 2 ในสัปดาห์ที่สามของภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ทุกวันตลอดภาคการศึกษา

Scroll to Top