ในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา นักศึกษาจะต้องนำเอกสารที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว เรียงลำดับดังต่อไปนี้

1. ใบนำเอกสาร กรอกรหัสประจำตัวนักศึกษา และ ชื่อ-นามสกุลให้ครบถ้วน โดยยึดถือรายการที่แสดงในใบนำเอกสารเป็นหลักในการจัดเตรียม และจัดเรียงลำดับเอกสารการ ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้ถูกต้อง
2. ระเบียนประวัตินักศึกษา

2.1 นักศึกษาเข้าไปศึกษาการบันทึกข้อมูลประวัติส่วนตัวที่ http://info2018.mfu.ac.th/

2.2 เข้าสู่ระบบบันทึกระเบียนประวัติที่  http://applicant.mfu.ac.th/wmregister/Register/LoginMaster โดยระบุเลขบัตรประจำตัวประจำตัว 13 หลัก ทำการคีย์ข้อมูลประวัติส่วนตัวให้ครบถ้วนและทำการบันทึก

2.3 พิมพ์เอกสารด้วยกระดาษขนาด A4 สีขาว ให้ทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนลงลายมือชื่อ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 1 ฉบับ (ถ่ายสำเนาบัตรหน้า-หลัง ให้อยู่ในหน้ากระดาษเดียวกัน) ให้เขียนข้อความว่า “สำเนาถูกต้อง” พร้อมลงชื่อและวันที่กำกับในเอกสาร และเขียนรหัสประจำตัวนักศึกษาที่มุมบนด้านขวาของเอกสารให้ชัดเจน

4. สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยน คำนำหน้าชื่อ หรือ ยศ หรือ ชื่อ-นามสกุล หรือ ใบทะเบียนสมรส จำนวน 2 ฉบับ (เฉพาะกรณีที่คำนำหน้าชื่อ หรือ ยศ หรือ ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานอื่น ๆ ไม่ตรงกัน) ให้เขียนข้อความว่า “สำเนาถูกต้อง” พร้อมลงชื่อและวันที่กำกับในเอกสาร และเขียนรหัสประจำตัวนักศึกษาที่มุมบนด้านขวาของเอกสารให้ชัดเจน

5. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) จำนวน 1 ฉบับ ให้เขียนข้อความว่า “สำเนาถูกต้อง” พร้อมลงชื่อและวันที่กำกับในเอกสาร และเขียนรหัสประจำตัวนักศึกษาที่มุมบนด้านขวาของเอกสารให้ชัดเจนหรือ กรณีที่ไม่อาจนำทะเบียนบ้านมาแสดงได้ ให้ขอคัดสำเนาทะเบียนบ้านจากอำเภอหรือเขตหรือสำนักงานกลางทะเบียนราษฎร์ มามอบไว้ให้แทน

6. เอกสารที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา

6.1. นักศึกษาระดับปริญญาโท ใช้เอกสารที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา ดังต่อไปนี้

– สำเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี จำนวน 2 ฉบับ

– สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ระดับปริญญาตรี จำนวน 2 ฉบับ

6.2 นักศึกษาระดับปริญญาเอก ใช้เอกสารที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา ดังต่อไปนี้

– สำเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท จำนวน 2 ฉบับ

– สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท จำนวน 2 ฉบับ
 

เอกสารที่เป็นสำเนาให้เขียนข้อความว่า “สำเนาถูกต้อง” พร้อมลงชื่อและวันที่กำกับในเอกสารและให้เขียนรหัสประจำตัวนักศึกษาที่มุมบนด้านขวาของเอกสารทุกฉบับให้ชัดเจน
 

ในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา กรณีที่เอกสารแสดงการสำเร็จการศึกษาเป็นฉบับที่ไม่สมบูรณ์ ให้นักศึกษานำเอกสารแสดงการสำเร็จการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ มายื่นที่ฝ่ายระเบียนการศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล ภายใน 60 วัน หลังจากวันทำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว มิฉะนั้น จะถือว่า ขาดคุณสมบัติในการรับเข้าศึกษาและพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา (ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ข้อ 35 ผู้ที่ได้รับพิจารณาให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด และยื่นเอกสารหลักฐานตามประกาศของมหาวิทยาลัยภายใน 60 วัน นับจากวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา)

7. รูปถ่ายสี (ชุดสุภาพหรือชุดเครื่องแบบข้าราชการ) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว พื้นหลังสีฟ้า จำนวน 2 รูป (สำหรับติดระเบียนประวัตินักศึกษา และจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา) หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีเข้ม แต่งกายดังนี้

ตัวอย่างรูปถ่ายเครื่องแบบนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

ใช้รูปถ่ายสี (พื้นหลังสีฟ้า) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีเข้ม ห้ามใส่เครื่องประดับใดๆ ทั้งสิ้น เช่น สร้อย ต่างหู หรือ เครื่องประดับผม แต่งกายสุภาพ (ชุดสากลหรือเสื้อมีปกไม่ปรากฏลวดลาย) หรือ เครื่องแบบข้าราชการ ไม่อนุญาตให้ใช้รูปถ่ายสวมครุยวิทยฐานะของสถาบันการศึกษาอื่น

นักศึกษาชาย

นักศึกษาหญิง

Scroll to Top