หนังสือสำคัญทางการศึกษาที่มหาวิทยาลัยออกให้ มีดังนี้

1. สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ หรือรอการอนุมัติการสำเร็จการศึกษา

– หนังสือรับรองความเป็นนักศึกษา ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

– หนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ผลการศึกษาครบสมบูรณ์ตามหลักสูตรทุกรายวิชา)

– หนังสือฉบับรอสภาอนุมัติ ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการแต่สภามหาวิทยาลัยยังไม่ได้อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา)

– ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปล (ใช้ควบคู่กับฉบับภาษาอังกฤษ)

2. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา

– หนังสือรับรองคุณวุฒิ ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

– ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปล (ใช้ควบคู่กับฉบับภาษาอังกฤษ)

3. สำหรับผู้ที่เคยเป็นนักศึกษา/พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

– ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปล (ใช้ควบคู่กับฉบับภาษาอังกฤษ)


การขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา ให้ปฏิบัติดังนี้

1. ขอรับ คำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา ได้ที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล หรือ Download แบบฟอร์มทาง http://reg.mfu.ac.th

2. ยื่นคำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา ที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล พร้อมชำระค่าธรรมเนียม ฉบับละ 50 บาท

3. ขอรับหนังสือสำคัญทางการศึกษาได้ในวันถัดไปจากวันที่ยื่นคำร้อง ที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล หากกรณีเร่งด่วนให้นักศึกษาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้

4. กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถมารับหนังสือสำคัญทางการศึกษาได้ด้วยตนเอง ให้ปฏิบัติดังนี้

4.1 มอบฉันทะให้ผู้อื่นมารับแทน โดยแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ทุกฉบับ

4.2 ยื่นคำร้องขอจัดส่งหนังสือสำคัญทางการศึกษาทางไปรษณีย์ พร้อมชำระค่าธรรมเนียม การบริการจัดส่งหนังสือสำคัญทางไปรษณีย์ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง การกำหนดอัตราเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการบริการจัดส่งเอกสารสำคัญทางการศึกษาทางไปรษณีย์ สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2555)

Scroll to Top