นักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องลาพักการศึกษา ให้ศึกษาข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ข้อ 93 การลาพักการศึกษา และให้ปฏิบัติดังนี้

1. ขอรับ คำร้องขอลาพักการศึกษาที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล หรือ Download ทาง http://reg.mfu.ac.th

2. ยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา ที่ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับอนุมัติจากคณบดีพร้อมหลักฐานประกอบเหตุผลการขอลาพักการศึกษา ที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล

3. ชำระเงินค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ยกเว้นนักศึกษาที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ลาพักนั้นแล้ว จะถือว่าค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา

Scroll to Top