การขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ข้อ 100.4 เมื่อสิ้นสุด 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาแล้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน หรือยังไม่รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา และยังไม่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมประเภทอื่น (ถ้ามี) โดยนักศึกษาที่พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาอาจขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษาภายในภาคการศึกษานั้นได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา คณบดี และต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี

นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ถูกสั่งให้พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ข้อ 100.4 ภายในภาคการศึกษานั้น อาจจะขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา ได้โดยได้รับอนุมัติจากอธิการบดี โดยจะต้องปฏิบัติดังนี้

1. ขอรับ คำร้องขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา ที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล หรือ Download แบบฟอร์มได้ทาง http://reg.mfu.ac.th

2. ยื่นคำร้องขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดี ที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล

3. รับทราบผลการพิจารณาที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล พร้อมชำระค่าขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา

Scroll to Top